A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2007. évi vándorgyűlése

(Sopron, 2007. június 4-6.)

Szövetségünk vándorgyűléseit minden évben valamelyik vidéki egyetemi városban rendezzük. Az MFLSZ hagyományaihoz híven az idén Sopron, pontosabban a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára – amely az Egyetem Központi Könyvtárával közös szervezeti keretben működik – szolgált a vándorgyűlés helyszínéül. Az idei vándorgyűlésen mintegy 40 egyéni tag, illetve intézményi képviselő vett részt.
Hagyományaink közé tartozik az is, hogy éves vándorgyűléseinkre meghívjuk a hazai szakmai társegyesületek képviselőit is. Ez az idén sem történt másképp, így a vándorgyűlés résztvevői közt köszönthettük Dr. Janka György hittudományi főiskolai tanárt /Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola/, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete /MELTE/ elnökét.
Kettős minőségben vett részt Dr. Szögi László főigazgató /ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár/, aki nemcsak az MFLSZ elnökségi tagja, hanem a legnagyobb hazai levéltári szakmai szervezet, a Magyar Levéltárosok Egyesülete /MLE/ elnöke is. Hozzá hasonlóan kettős minőségben vett részt a vándorgyűlésen Dr. Szabadi István levéltárigazgató /Tiszántúli Református Egyház Kerületi és Kollégiumi Levéltár/, aki ugyancsak MFLSZ tag és egyúttal a MELTE titkára is.
Szintén hagyományaink közé sorolható, hogy szakmai rendezvényeinkre – az MFLSZ tagjain kívül – a hazai levéltárügy vezetőit, neves szakembereit kérjük fel előadástartásra. A 2007. évi vándorgyűlésen külső előadóként Dr. Lakos János c. főigazgató, levéltári vezető szakfelügyelő, Lakos Ágnes vezető főtanácsos /OKM Levéltári Osztály/, Dr. Künstler Ferenc vezető főtanácsos /OKM Levéltári Osztály/ és Dr. Breinich Gábor főigazgató-helyettes /Budapest Főváros Levéltára/, az MLE Informatikai Szekciójának elnöke tartottak előadást.
A vándorgyűlés költségeit részben a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiuma által megítélt pályázati támogatásból, részben pedig a vándorgyűlés résztvevői által befizetett részvételi díjból fedezte a Szövetség.

Az első nap (2007. június 4.) a megérkezést és a közös ebédet követően Dr. Faragó Sándor a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora köszöntötte a vendéglátók nevében a jelenlevőket. A rektori köszöntőt követően Zsidi Vilmos levéltárvezető /Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Levéltár/, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség elnöke nyitotta meg a nap szakmai programját.
Elsőként Dr. Szögi László a felsőoktatási levéltáraknak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kiírandó kulturális örökség védelemi pályázati programba való bekapcsolódásának lehetőségeiről tartott előadást a „Nemzeti Digitalizálási Program ismertetése” címmel.
Az előadó javasolta, hogy a hazai felsőoktatási szaklevéltárak közösen nyújtsanak be pályázatot a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói adatbázisának kiépítésére, illetve az adatbázishoz kapcsolódóan az érintett felsőoktatási intézmények hallgatói anyakönyveinek digitalizálására. A pályázati terv kidolgozása hosszabb időt igényel, ezért Dr. Szögi László indítványozta, hogy egyes részletek tisztázására a vándorgyűlés harmadik napján térjünk vissza.
A második előadó Dr. Künstler Ferenc volt, előadásának címe: „Európai Uniós lehetőségek a digitalizálás területéről„. Előadásában, amely több ponton kapcsolódott az előtte elhangzottakhoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség két operatív programját: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programot (TIOP) illetve a már Dr. Szögi László által is említett Társadalmi Megújulás Operatív Programot (TÁMOP) ismertette.
Részletesebben ez utóbbiról szólt az előadó, ugyanis ennek egyik (szám szerint az 5.) prioritása a „Kulturális örökség digitalizálása és szolgáltató felület kialakítása” címet viseli, melynek keretében a felsőoktatási szaklevéltáraknak lehetősége nyílhat az általuk őrzött és a nemzeti kulturális örökség részét képező iratanyagaik digitalizálásához pályázati támogatást szerezni. Dr. Künstler Ferenc előadásában tanácsokat adott arra nézve, hogy az egyes felsőoktatási szaklevéltárak miként alakíthatják ki saját digitalizálási szakmai szempontrendszerüket.
A nap harmadik előadását Dr. Breinich Gábor tartotta „Tapasztalatok a levéltári digitalizálás területéről” címmel. Ebben a hazai levéltári digitalizálás történetének áttekintésén túl, szó esett a digitalizálás alapvető szakmai elveiről (pl.: szabványosítás), a digitalizálási eljárások fejlődéséről és a digitalizálási munka során követendő prioritásokról (pl.: a digitalizálandó iratanyag kutatottsága). Az előadó kiemelte, hogy a levéltári digitalizálás a szolgáltató levéltár elve, mint szakmai célkitűzés megvalósításának egyik hasznos eszköze lehet. A levéltári digitalizálás jövőképének felvázolásakor Dr. Breinich Gábor a szabadon kutatható dokumentumok terén az on-line kutathatóság megteremtését és az állományvédelem fontosságát hangsúlyozta. Bemutatta a két legnagyobb hazai digitális archívumot (MOL Digit-Archiv, BFL LEAR) is.
A negyedik előadást az MFLSZ tagja, Lengvári István levéltárigazgató (Pécsi Egyetem Levéltára), az MLE Informatikai Szekciójának elnökhelyettese tartotta „Az elektronikus iratkezelés helyzete a hazai egyetemeken” címen. Ebben áttekintést adott a felsőoktatási e-iratkezelés általános helyzetéről (pl.: az egyes felsőoktatási intézmények e-iratkezeléshez való viszonya), az akkreditált iratkezelési szoftverek üzembe helyezésének mentéről, hangsúlyozva a megfontoltságot a szoftverek bevezetése során. Követendő célként javasolta, hogy a felsőoktatási szaklevéltárak szorgalmazzák a hazai e-iratkezelés és az iratkezelés kari szintű centralizációját. Szólt arról is, hogy ahol még nincsenek ott a felsőoktatási szaklevéltárak, sürgessék az e-iratkezelést rendjét is magába foglaló integrált egyetemi szintű iratkezelési szabályzat mihamarabbi kiadását.
Az előadást követően a résztvevők röviden összefoglalták, hogy az általuk képviselt felsőoktatási intézményekben miként alakul az e-iratkezelés helyzete.
Az előadások sorát Dr. Lakos János folytatta, aki „Várható változások a magyarországi levéltári rendszerben” címen tartotta meg előadását. Előadását azzal a megállapítással indította, hogy a magyarországi levéltárügy – amint ez az elnöki bevezetőben is elhangzott – súlyos válságot él át, amely alapjaiban érinti és alakítja át a hazai levéltári rendszer hagyományos szerkezetét. Szólt a szerkezeti változásokat kikényszerítő tényezőkről (pl.: közigazgatási reform, megyerendszer átalakítása, e-közigazgatás levéltári kihatásai).
A várható változások közt említette a tárca hovatartozás kérdését, mivel erősödik a közlevéltárak közigazgatási szerepe. Célszerű lenne – meglátása szerint – a média archívumok szaklevéltárrá minősítése, ugyanakkor kerülendő újabb szakmai ágazati szaklevéltárak létesítése, viszont ösztönzendő a települési önkormányzati levéltárak létrehozatala.
Az első nap szakmai programját Lakos Ágnes „A hazai levéltárügy aktuális kérdései” című előadása zárta. Az előadó a megválaszolandó aktuális kérdések közé sorolta a hagyományos- és az e-iratkezelés egymás mellettiségének problematikáját, a levéltári rendszer állami finanszírozásának kérdését, a levéltári rendszer szerkezeti változásainak problémáit, a levéltári raktárak minősítésének kérdését és a levéltárak népszerűsítésének feladatát.

A második nap (2007. június 5.) programja – szintén az MFLSZ hagyományok jegyében- egy szakmai tanulmányút volt, Sopron – Fertőszéplak – Fertőd – Csorna – Mosonmagyaróvár- Pozsony-Kismarton – Ruszt – Sopron útvonalon.
Az út során megtekintettük a premontrei szerzetesrend csornai levéltárát, a NYEME mosonmagyaróvári Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kara intézménytörténeti gyűjteményét és szerveződő fióklevéltárát, valamint a pozsonyi Comenius Egyetemet és egy a magyarországi felsőoktatás történetéhez kapcsolódó és az egyetem levéltárában őrzött, a hungarika-kutatás szempontjából is igen értékes dokumentumbemutatót, amelyet a egyetemi levéltár munkatársai részünkre állítottak össze. A bemutatott dokumentumok közül felsőoktatás-történeti értékénél fogva kiemelkedik az első tartósan fennmaradt magyar egyetem, a nagyszombati egyetem 1775-ben kiadott orvosi képesítő oklevele, amely – jelen ismereteink szerint – a legrégebbi magyar egyetemi képesítő oklevél.
A levéltárlátogatások mellett az út során érintett települések történeti, művészeti és építészeti emlékeinek megtekintése kínált élményekben gazdag kikapcsolódást. A pozsonyi kirándulás, a Comenius Egyetem meglátogatása pedig az MFLSZ és a tagintézmények nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítése szempontjából is kiemelt fontossággal bír.

A harmadik nap (2007. június 6.) szakmai programját az MFLSZ aktuális feladatait számba vevő beszélgetés adta.
Elsőként Dr. Molnár László levéltárvezető /Semmelweis Egyetem Levéltára/ adott tájékoztatást az ún. „Norvég Alap” pályázatról, amely a veszélyeztetett iratanyagok tömeges savtalanításához nyújt pályázati támogatást.
Az eszmecsere következő témája az első napon Dr. Szögi László által felvetett magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói adatbázisának kiépítésére, illetve az adatbázishoz kapcsolódóan az érintett felsőoktatási intézmények hallgatói anyakönyveinek digitalizálását célul tűző pályázati programterv egyes részleteinek tisztázása volt.
A résztvevő egyetemi levéltárvezetők megegyeztek abban, hogy a tervezett adatbázist és a hozzá kapcsolódó digitalizált adattartalmakat konzorciális formában célszerű kiépíteni és működtetni. Megállapodtak abban is, hogy a működtetés tartalmi, jogi, informatikai és anyagi feltételeit a későbbiekben aláírandó konzorciális szerződésben kell körültekintően szabályozni. Arról is megegyezés született, hogy a 2007. év nyarán össze kell állítani egy, a tervezett adatbázishoz kiindulásként felhasználható mintaadatbázist.
Az MFLSZ 2007. évi vándorgyűlése a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára megtekintésével zárult.

A minden tekintetben magas színvonalú ellátásért köszönettel tartozunk a vándorgyűlés soproni és mosonmagyaróvári szervezőinek: ifj. Sarkady Sándor egyetemi közgyűjteményi főigazgató úrnak /Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és Központi Levéltára/ és munkatársainak, Szemerey Tamásné Phd egyetemi főtanácsos, levéltárosnak és Sági Éva levéltáros – könyvtárosnak. A mosonmagyaróvári látogatás megszervezéséért pedig Ignáczné Iváncsics Erika múzeumi könyvtárosnak /Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára /.