Egyetemi levéltárak kiadványai

A lista letöltése egyben: Az egyetemi levéltárak kiadványai (1974) 1982-2009 (doc)

Az egyetemi levéltárak kiadványai (1974) 1982-2009

 – áttekintés és bibliográfiai adatok –

 Elsőként áttekintő jelleggel intézményenként kerülnek felsorolásra a kiadványok (csak a címek), majd ugyanezek részletes bibliográfiai leírása is megtalálható, szintén intézmények szerinti bontásban.

 

Áttekintés:

 Közös egyetemi levéltári kiadványok:

 

Az egyetemi levéltárak: áttekintés az egyetemtörténetírás levéltári forrásairól az 1986. április 10-i tanácskozás alapján

Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái

 Az MFLSZ kiadványai c. sorozat:

 1. Egyetemi levéltárak Magyarországon
 2. Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945/48-ig
 3. Magyarországi felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban

 

Az egyes intézmények kiadványai:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

 

150 év a kertészettudományi, élelmiszertudományi és tájépítészeti oktatás szolgálatában 1853 – 2003.

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai c. sorozat:

 1. Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből 1., 1894-1944: száz éve nyílt meg a Budapesti M. Kir. Kertészeti Tanintézet
 2. Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből 2., 1945-1953: főiskolától egyetemig
 3. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára: repertórium, (1697) 1876-1980

Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára

 

Levéltárhasználati útmutató

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai c. sorozat:

 1. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1891-1978 (1985)
 2. Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből.
 3. Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből 1948-1998.
 4. A Tőkétől a tőkéig. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ötven éve 1948-1998.
 5. 125 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem központi épülete (1874-1999.)
 6. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi, rektori tanácsüléseinek, vezetői értekezleteinek napirendi pontjai 1949-1999.
 7. Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből 1934-1948.
 8. Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből 1920-1934.
 9. A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára 1891-2001 (2004) Repertórium
 1. A Budapesti Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalának iratai 1920-1948 (2005) Mutató
 1. Kereskedelmi akadémiák hallgatói a dualizmus korában 1891-1918.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára

 

A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára: repertórium 1., 1846-1960 (1967)

A felvételi rendszer változásai a források tükrében 1871-1949

A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke I. 1871-1907

Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

 

Régi magyar egyetemek emlékezete, 1367-1777

Universitatis Budensis, 1395-1995

Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive : Internationale Konferenz der Mitteleuropäischen Universitätsarchive, 06-09 Dezember 1999

A magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában a magyar államalapítás millenniuma alkalmából

Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei. 1/1. Egyetemi szaklevéltárak, katonai felsőoktatási intézmények, egyházi felsőoktatási intézmények

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár középkori oklevelei

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Levéltárismertető

 

Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből c. sorozat:

 1. A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön 1770-1848
 2. Szekfű Gyula magántanári képesítésének ügye 1914-1916
 3. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének története
 4. Egyetemi jogi művelődésünk fejlődéstörténetéhez
 5. Mérnökképző intézet a bölcsészeti karon 1782-1850
 6. Az olasz nyelv és irodalom oktatása a Budapesti Tudományegyetemen 1794-1980
 7. Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen)
 8. Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai: tematikus repertórium, 1635-1970 9. Egyetemünk kérdései az országgyűlésen 1825-1944
 9. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára: repertórium 1. köt. 1635-1975
 10. Matricula Universitatis Tyrnaviensis, 1635-1701
 11. Magántanárok a pesti Tudományegyetemen, 1848-1952
 12. Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken: a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága és az Egyháztörténeti Műhely által 1990. február 23-án tartott tudományos konferencia előadásai
 13. Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből
 14. Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez
 15. A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773
 16. Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében
 17. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig II. Nagyszombat, 1632-1690
 18. Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében
 19. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára: repertórium 2. köt. 1635-1990
 20. A magyar katolikus klérus elitjének képzése, 1855-1918: a Hittudományi Kar hallgatói
 21. Budapesti egyetemi énekkarok 1862-1948
 22. A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635-1777

 

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban c. sorozat:

 1. Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein
 2. Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen, 1715-1789
 3. Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, 1789-1919
 4. Magyarországi diákok prágai egyetemeken, 1850-1919
 5. Magyarországi diákok németországii egyetemeken és főiskolákon, 1789-1919
 6. Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798)
 7. Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1849-1867
 8. A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951)
 9. Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526-1788
 10. Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918
 11. Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789
 12. Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789
 13. Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789
 14. Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789
 15. Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918
 16. Magyarországi diákok itáliai egyetemeken I. rész 1526-1918

 

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban c. sorozat:

Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1365-1526

 

Felsőoktatástörténeti kiadványok c. sorozat:

 1. A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága, 1784-1848
 2. Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 1914-1919
 3. Külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben I. rész 1635-1919
 4. A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium hallgatósága (1741-1848)
 5. A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849
 6. A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia hallgatósága 1641-1773 (1784)
 7. Göttinga

 

Erdélyi római katolikus levéltárak című sorozat:

 1. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára 1429-2000. Repertórium.
 2. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél és iratjegyzék Canonica Visitatiok mutatója.

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

 

A Magyar Képzőművészeti Főiskola Levéltára: repertórium, (1845) 1871-1991: dokumentumok a képzőművészeti felsőoktatás történetéből 1-2.

A Képzőművészeti Főiskola Rektori Hivatalának iratai 1871-1949

Miskolci Egyetem Levéltára

 

Miskolci Egyetem Levéltára: repertórium, 1735-1998

Egyenes gerinccel. Forradalmárok a Dudujka-völgyben 1956

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (korábban: Magyar Iparművészeti Egyetem) Levéltára

 

A Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára. Repertórium (1880 – 1990)

Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Egyetem történetéből 1880-1904

Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltára, Sopron

 

A Soproni Egyetem Levéltára: levéltárismertető, 1997-98

Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A soproni MEFESZ az 1956-os forradalomban (A soproni főiskolások és egyetemisták szerepe a forradalomban)

Semmelweis Egyetem Levéltára

 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1970: repertórium

A Magyar Testnevelési Egyetem Levéltára, 1868-1990: repertórium

 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának kiadványai c. sorozat:

 1. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke, 1951-1969

(Promóciós könyvek 4.)

 1. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1999: repertórium
 2. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók

jegyzéke 1921-1951 (Promóciós könyvek 3.)

 1. Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár és Levéltár

 

Az Állatorvos-tudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai c. sorozat:

 1. Az Állatorvos-tudományi Egyetem Levéltára, (1741) 1787-1972: repertórium
 2. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1. köt., 1786-1816
 3. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 2. köt., 1817-1849
 4. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1850-1875
 5. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1876-1945
 6. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez (1945) 1946-1952
 7. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1953-1962
 8. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez 1963-1970

 

Szent István Egyetem Szaklevéltára, Gödöllő

 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltára, 1920-1980 (1990): repertórium

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Központi Könyvtár és Levéltár, Keszthely

A Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely Központi Levéltára: repertórium (1797) 1861-1979

Veszprémi egyetemi levéltár. Repertórium 1861 – 1995.

Magyar Királyi Gazdasági Akadémia 1906 – 1945

 

Pannon Egyetem Levéltára, Veszprém

 

A Veszprémi Egyetem Levéltárának ismertetője

Veszprémi egyetemi levéltár. Repertórium 1861 – 1995. (Georgikon Kiskönyvtár 10.) (A Veszprémi Egyetemi Könyvtár kiadványai)

Üzen a múlt. Képzőművészeti alkotások Veszprémben, a Pannon Egyetemen (A Pannon Egyetemi Könyvtár Kiadványai)

 

 

Bibliográfiai adatok:

 

Közös egyetemi levéltári kiadványok:

 

Az egyetemi levéltárak: áttekintés az egyetemtörténetírás levéltári forrásairól az 1986. április 10-i tanácskozás alapján / [szerk. Dóka Klára] ; [a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció, Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága és az Új Magyar Központi Levéltár Kiadványa]. – Budapest: ÚMKL, 1986. – 144 p. –

([Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei; 5.])

Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. /szerk. Szögi László – Budapest [MKM], 1994. –410 p.

Egyetemi levéltárak Magyarországon. /szerk. Molnár László – Zsidi Vilmos Budapest [MFLSZ], 2002. – 47 p.

 

Magyarországi felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. / szerk. Osváth Zsolt – Zsidi Vilmos Budapest [MFLSZ], 2007. – 407 p.

 

Az egyes intézmények kiadványai:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

KISS Márton

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára: repertórium, (1697) 1876-1980 /Kiss Márton, Zsidi Vilmos, Földváriné Kocsis Luca. – Budapest: Kertészeti és Élelmiszerip. Egyet., 1999. – 180 p.: ill. –

(A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 3.)

Dokumentumok a felsőbb szintű kertészképzés történetéből. – Budapest: Kertészeti és Élelmiszerip. Egyet., 1995-

1., 1894-1944 : száz éve nyílt meg a Budapesti M. Kir. Kertészeti Tanintézet /szerk. Szögi László. – 1995. – 106 p.: ill. –

(A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 1.)

2., 1945-1953 : főiskolától egyetemig / szerk. Földváriné Kocsis Luca, Zsidi Vilmos. – 1996. – 130 p.: ill. –

(A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 2.)

150 év a kertészettudományi, élelmiszertudományi és tájépítészeti oktatás szolgálatában 1853 – 2003. /szerk. biz. elnöke: Zalainé dr. Kovács Éva – Budapest, 2003. – 227 p.

Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára

 

Szögi László

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára: repertórium, 1891-1978 (1985) / Szögi László. – Budapest: Marx K. Közgazdaságtud. Egyet., 1988. – 190 p.: ill.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi, rektori tanácsüléseinek, vezetői értekezleteinek napirendi pontjai, 1949-1999 /szerk. Zsidi Vilmos. – Budapest: Bp. Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2000. – 156 p. –

(A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárának kiadványai; 6.)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai /[közreadja] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára. – 1-. – Budapest: Bp. Közgazdaságtudományi Egyetem.

Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből: a „75 éve alakult az első közgazdaságtudományi kar Magyarországon„ című tudományos konferencia előadásai /szerk. Szögi László, Zsidi Vilmos. – Budapest: Bp., Közgazdaságtudományi Egyetem, 1995. – 208 p.

(A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai; 2.)

Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből. – Budapest: Bp. Közgazdaságtud. Egyet., 1998-

 1. 1948-1956 / összeáll. Zsidi Vilmos. – 1998. – 290 p.: ill. –

(A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai; 3.)

A Tőkétől a tőkéig. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ötven éve 1948 – /összeáll. Zsidi Vilmos. – Budapest: Bp. Közgazdaságtud. Egyet., 1999. – 24 p.: ill. –

(A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai; 4.)

125 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem központi épülete, 1874-1999 / összeáll. Zsidi Vilmos. – Budapest : Bp. Közgazdaságtud. Egyet., 1999. – 32 p.: ill. –

(A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai; 5.)

Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből 1934 – 1948. /összeállít.: Zsidi Vilmos. Budapest, 2001. – 207 p.

(A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárának kiadványai 7.)

Levéltárhasználati útmutató. – /összeállít.: Zsidi Vilmos. Budapest, 2002. – 49 p.

Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből 1920 – 1934. /összeállít.: Zsidi Vilmos. Budapest, 2003. – 251 p.

(A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárának kiadványai 8.)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára

 

Szögi László

A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára: repertórium. – Budapest: [BME Közp. Kvt.], 1975-

1., 1846-1960 (1967) / Szögi László. – 1975. – 264 p. –

(Műszaki tudománytörténeti kiadványok; 24.)

Millenniumi évkönyv: [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] /szerk. és a bevezetőt írta Kiss Márton. – Budapest: BME, 2000. – 264 p. –

Gerinccím: BME millenniumi évkönyv

A felvételi rendszer változásai a források tükrében, 1871-1949. /összeáll. Osváth Zsolt. – Budapest: Bp. Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2001. – 98 p. –

(Fejezetek a Műegyetem múltjából; 1., A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai; 1.)

A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke I. (1871-1907) /összeáll. Batalka Krisztina. – Budapest: Bp. Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2007. – 131 p. – (Fejezetek a Műegyetem múltjából; A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai; 2.)

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

 

MUSZKA ERZSÉBET

A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön 1770-1848 / Muszka Erzsébet. –– Budapest: ELTE, 1974. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 1.)

DÉNES IVÁN ZOLTÁN

Szekfű Gyula magántanári képesítésének ügye 1914-1916 / Dénes Iván Zoltán. – Budapest: ELTE, 1976. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 2.)

GERGELY ANDRÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének története / Gergely András. – Budapest: ELTE, 1976. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 3.)

HORVÁTH PÁL

Egyetemi jogi művelődésünk fejlődéstörténetéhez / Horváth Pál. – Budapest: ELTE, 1980. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 4.)

SZÖGI LÁSZLÓ

Mérnökképző intézet a bölcsészeti karon 1782-1850 / Szögi László. – Budapest: ELTE, 1980.

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 5.)

ANTAL LAJOS

Az olasz nyelv és irodalom oktatása a Budapesti Tudományegyetemen 1794-1980 / Antal Lajos. – Budapest: ELTE, 1981. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 6.)

PAPP JÓZSEF

Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen / Papp József. – Budapest: ELTE, 1982. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 7.)

KULCSÁR ERZSÉBET

Egyetemünk kérdései az országgyűlésen 1825-1944 / Kulcsár Erzsébet. – Budapest: ELTE, 1982. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 9.)

SZÖGI László

Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai: tematikus repertórium, 1635-1970 / szerk. és a bevezetést írta Szögi László. – Budapest: ELTE, 1982. – 2 db. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 8.)

 1. köt. – 1982. – 247 p.
 2. köt. – 1982. –248-524 p.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára: repertórium. – Budapest: ELTE [Lvt.], 1988-

[1. köt.], 1635-1975 / Kiss József Mihály, Szögi László, Ujváry Gábor. – 1988. – 431 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 10.)

 1. köt., 1635-1990 / Kiss József Mihály, Szögi László, Varga Júlia. – 1999. – 324 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 20.)

Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei. – Budapest: Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség: ELTE Lvt., 1997-

1/1. r., Egyetemi szaklevéltárak, katonai felsőoktatási intézmények, egyházi felsőoktatási intézmények / szerk. Heilauf Zsuzsanna, Kiss József Mihály, Szögi László; [közrem. Horváth Ákos, Ignácz Jánosné, Varga Júlia]. – 1997. – 243 p.

Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből / [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. – 10-. – Budapest: ELTE Lvt., 1988-

ZSOLDOS Attila

Matricula Universitatis Tyrnaviensis, 1635-1701 = A nagyszombati egyetem anyakönyve, 1635-1701 / sajtó alá rend. Zsoldos Attila. – Budapest: ELTE [Lvt.], 1990. – 374 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 11.)

BÍRÓ Judit

Magántanárok a pesti Tudományegyetemen, 1848-1952 / Bíró Judit. – Budapest : ELTE [Lvt.], 1990. – 154 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 12.)

Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken: a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága és az Egyháztörténeti Műhely által 1990. február 23-án tartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Ujváry Gábor. – Budapest: ELTE [Lvt.], 1991. – 128 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 13.)

Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből / szerk. Kiss József Mihály. – Budapest, ELTE Lvt., 1991. – 211 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 14.)

Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez / szerk. Horváth Ákos. – Budapest: ELTE Lvt., 1997. – 336 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 15.)

HAIMANN György

A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773 / Haimann György, Muszka Erzsébet, Borsa Gedeon. – Budapest: ELTE Lvt., 1997. – 307. p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 16.)

MÓZESSY Gergely

Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében / Mózessy Gergely. – Budapest: ELTE Lvt., 1997. – 163 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 17.)

FARKAS GÁBOR FARKAS

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig II. Nagyszombat, 1632-1690 / Farkas Gábor Farkas. – Szeged: 1997. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 19.)

KESE Katalin

Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében / Kese Katalin. – Budapest: ELTE Lvt., 1999. – 297 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 19.)

BERZEVICZY Klára

A magyar katolikus klérus elitjének képzése, 1855-1918: a Hittudományi Kar hallgatói / Berzeviczy Klára. – Budapest: ELTE Lvt., 2000. – 148 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 21.)

KOVÁCS MÁRIA

Budapesti egyetemi énekkarok 1862-1948 / Kovács Mária. – Budapest: ELTE Lvt., 2001. – 69 p. – XVI. – ill.

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 24.)

BOGNÁR Krisztina – KISS József Mihály – VARGA Júlia

A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635-1777. – Budapest: ELTE Lvt. 2002. – 418 p. –

(Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből; 25.)

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban / [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. – 1-. – Budapest: ELTE Lvt., 1994-

SZÖGI László

Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein / Szögi László. – Budapest, Szeged: Budapest-Gödöllői Egyetemi és Főiskolai Levéltári. Szövetség: ELTE Lvt., 1994-

1., 1790-1850. – 1994. – 392 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 1.)

KISS József Mihály

Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen, 1715-1789 / Kiss József Mihály. – Budapest: ELTE Lvt., 2000. – 143 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 2.)

SZÖGI László

Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, 1789-1919 / Szögi László. – Budapest: ELTE Lvt., 2000. – 209 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 3.)

MÉSZÁROS Andor

Magyarországi diákok prágai egyetemeken, 1850-1919 / Mészáros Andor. – Budapest: ELTE Lvt., 2001. – 180 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 4.)

SZÖGI László

Magyarországi diákok németországii egyetemeken és főiskolákon, 1789-1919 / Szögi László. – Budapest: ELTE Lvt., 2001. 861 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 5.)

HEGYI Ádám

Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798). – Budapest: ELTE Lvt., 2003. – 123 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 6.)

SZÖGI László – KISS József Mihály

Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1849-1867. – Budapest: ELTE Lvt. , 2003. – 502 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 7.)

FAZEKAS István

A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951). – Budapest: ELTE Lvt. 2003. – 555 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 8.)

SZÖGI László

Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526-1788. – Budapest: ELTE Lvt. 2003.

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 9.)

PATYI Gábor

Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918. – Budapest: ELTE Lvt. 2004. – 529 p. –

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 10.)

TAR Attila

Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. – Budapest: ELTE Lvt. – 2004.

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 11.)

 

VARGA JÚLIA

Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789. – Budapest: ELTE Lvt. – 2004. – 392 p.

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 12.)

KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA

Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. – Budapest: ELTE Lvt. – 2004. – 552 p.

(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 13.)

Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789. – Budapest: ELTE Lvt. – 2005. – 116 o. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 14.)

Bozzay Réka – Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918. Budapest, 2007. 329 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 15.) Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken I. rész 1526-1918. Budapest, 2007. 190 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban; 16.)

Magyarországi diákok egyetemjárása a középkorban. Szerkeszti: Szögi László

Tüskés Anna: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1365-1526. Budapest, 2008. 481 p. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 1.)

 

Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat / [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. – 1-. – Budapest: ELTE Lvt., 2000-

VARGA Júlia

A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága, 1784-1848 / Varga Júlia. – Budapest: MTA Egyetemtörténeti Albizottsága: ELTE Lvt., 2000. – 319 p. –

(Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 1.)

VICZIÁN János

Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 1914-1919. – Budapest: ELTE Lvt., 2002. – 354 p.

(Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 2.)

Heilauf Zsuzsanna

Külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben I. rész 1635-1919 / Heilauf Zsuzsanna. – Budapest: ELTE Lvt., 2006.-  492. o.

(Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 3.)

Varga Júlia

A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium hallgatósága (1741-1848) / Varga Júlia. – Budapest: ELTE Lvt., 2006. – 327 p.

(Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 4.)

 1. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849. Budapest, 2007. 654 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 5.) 3500,- Ft

Varga Júlia: A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia hallgatósága 1641-1773 (1784). Budapest, 2007. 452 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 6.) 3500,- Ft

Futaky István: Göttinga. Budapest, 2007. 240 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 7.) 2500,- Ft

 

Erdélyi római katolikus levéltárak sorozat / Szögi László és Bernád Rita – Budapest: ELTE Lvt., 2006-

Szögi László

A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára 1429-2000. Repertórium / Szögi László. – Gyulafehérvár-Budapest, 2006. – 343 p.

(Erdélyi római katolikus levéltárak sorozat 1.)

Bernád Rita

A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél és iratjegyzék Canonica Visitatiok mutatója / Bernád Rita. – Gyulafehérvár-Budapest, 2006.  – 282 p.

(Erdélyi római katolikus levéltárak sorozat 2.)

 

Régi magyar egyetemek emlékezete, 1367-1777 / szerk. Szögi László. – Budapest: ELTE Lvt., 1995. – 232 p.

Universitatis Budensis, 1395-1995 / szerk. Szögi László, Varga Júlia. – Budapest: ELTE Lvt., 1997. – 512 p.

Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive : Internationale Konferenz der Mitteleuropäischen Universitätsarchive, 06-09 Dezember 1999 / hrsg. von Szögi László. – Budapest: Universitätsarchive und Bibl. der Eötvös Loránd Universität, 2000. – 220 p.

SZÖGI László

A magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában a magyar államalapítás millenniuma alkalmából. Kiállítási vezető. – Szögi László. – Budapest: 2000. – 54 p. –

SZÖGI László

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. / Szerk.: Szögi László. – Budapest: 2003. – 433. p. – ill.

Sölch Miklós

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár középkori oklevelei. / összeáll.: Sölch Miklós. – Budapest: ELTE Lvt., 2005. – 95 p. – ill.

Szögi László – Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Das Archiv der Loránd-Eötvös-Universität Budapest. University Archive of the Loránd Eötvös University Budapest. Budapest, 2008. 71 p. – ill.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (korábban: Magyar Iparművészeti Egyetem) Levéltára

 

KISSNÉ BOGNÁR Krisztina

A Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára. Repertórium (1880 – 1990). – Budapest, 2001. – 104 p.

Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Egyetem történetéből 1880-1904 / összeáll.: Zsidi Vilmos. – Budapest, 2004. – 234 p. – ill.

(A Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltárának kiadványa)

Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

 

SZÖGI László

A Magyar Képzőművészeti Főiskola Levéltára: repertórium, (1845) 1871-1991: dokumentumok a képzőművészeti felsőoktatás történetéből. – Budapest: M. Képzőműv. Főisk., 1997-

 1. r., 1870-1949 / Szögi László, Kiss József Mihály. – 1997. – 138 p.
 2. r., 1875-1949 / Kiss József Mihály. – 2001. – 135 p.

Miskolci Egyetem Levéltára

 

Miskolci Egyetem Levéltára: repertórium, 1735-1998 / szerk. Szendi Attila. – Miskolc, ME Kvt., Lvt., Múz., 1998. – 241 p

(A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai; 25.)

 

Egyenes gerinccel. Forradalmárok a Dudujka-völgyben 1956 / szerk. Szendi Attila. – Miskolc, 2006. – 83 p. – ill.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltára, Sopron

 

NÉMETH Ildikó

A Soproni Egyetem Levéltára: levéltárismertető, 1997-98 / Németh Ildikó. – Sopron: [Soproni Egyet. Lvt], [1998]

SZEMEREY Tamásné

Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltára. In: Mastalír E.né dr. (szerk.), Tompa Zs.né: Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és közgyűjteményi hálózata 2004. Sopron, NyME, p. 15-18.

 

IFJ. SARKADY SÁNDOR

A soproni MEFESZ az 1956-os forradalomban (A soproni főiskolások és egyetemisták szerepe a forradalomban) / ifj. Sarkady Sándor. – Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2006. – ill. (A Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltárának kiadványai 1. )

Semmelweis Egyetem Levéltára

 

SZÖGI László

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1970: repertórium / Szögi László. – Budapest: SOTE, 1982. – XVI., 205 p.

MOLNÁR László

A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke, 1951-1969 / Molnár László. – Budapest: SOTE, 1997. – 335 p.

(Promóciós könyvek; 4.) (A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 1.)

KISS József Mihály

A Magyar Testnevelési Egyetem Levéltára, 1868-1990: repertórium /Kiss József Mihály – Budapest: M. Testnev. Egyet., 1999. – 97 p.

MOLNÁR László – SZÖGI László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1999: repertórium /Molnár László – Szögi László. – Budapest: Semmelweis Egyetem, 2002. (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 2.)

MOLNÁR László: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke, 1921-1951 / Molnár László. – Budapest: Semmelweis Kiadó, 2006. – 392 p.

(Promóciós könyvek; 3.) (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 3.)

 1. KAPRONCZAY Katalin

Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Semmelweis Kiadó, 2007. – 236 p. (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai 4.)

 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár és Levéltár

 

SZÖGI László

Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára, (1741) 1787-1972: repertórium /Szögi László. – Budapest: Állatorvostud. Egyet., 1985. – 213 p. –

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 1.)

 

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. – Budapest: Állatorvostud. Egyet., 1987-

 1. köt., 1786-1816 /szerk. Bakonyi Ferencné, Gábor Iván. – 1987. – 265 p. –

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 3.)

 1. köt., 1817-1849 /szerk. Szögi László. – 1990. – 227 p. –

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 4.)

 1. köt., 1850-1875 /szerk. Bakonyi Ferencné, Gábor Iván, Drobinoha Angéla. – 1994. –162 p. –

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 5.)

 1. köt., 1876-1945 /szerk. Drobinoha Angéla, Gábor Iván. – 1999. – 126 p. –

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 6.)

5/1.      köt., (1945) 1946-1952 /szerk. Cserey Lászlóné. – 2002.

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 7.)

5/2.      köt., (1945) 1953-1962 /szerk. Cserey Lászlóné. – 2003.

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 7.)

 1. köt., (1963-1970 / szerk. Kiss Márton, – 2007.

(Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 8.)

Szent István Egyetem Szaklevéltára, Gödöllő

 

KISS József Mihály

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltára, 1920-1980 (1990): repertórium /Kiss József Mihály. – Gödöllő: [Szt. István Egyet.], 2000. – 128 p.

 

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Központi Könyvtár és Levéltár, Keszthely

 

A Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely Központi Levéltára: repertórium, (1797) 1861-1979 / szerk. Szögi László; írták Bilkei Irén [et al.]. – Keszthely: [Pannon Agrártud. Egyet.], 1990. – 182 p.: ill. –

(Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar közleményei; 32/2.)

PŐR Csilla – EGYHÁZY Tiborné – DÖMÖTÖR Lajosné

Veszprémi egyetemi levéltár. Repertórium 1861 – 1995. – Veszprém, 2001. (Georgikon Kiskönyvtár 10.) (A Veszprémi Egyetemi Könyvtár kiadványai) – 302 p.

PŐR CSILLA – ZSIDI VILMOS: Magyar Királyi Gazdasági Akadémia 1906 – 1945. (Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Levéltárának kiadványai 1.) Keszthely, 2008. 165 p.

Pannon Egyetem Levéltára, Veszprém

 

SZÖGI László

A Veszprémi Egyetem Levéltárának ismertetője / Szögi László, Kiss József Mihály, Varga Júlia. – Veszprém: Veszprémi Egyet. Kvt., 1999. – 32 p.: ill. –

(A Veszprémi Egyetemi Könyvtár kiadványai)