Tagok kategória bejegyzései

Állatorvostudományi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.

Munkatársak:

Bozó Bence

A levéltárunknak otthont adó egyetem első jogelődje, az Állatgyógyászati Tanszék 1787-ben alakult meg a pesti királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán. Önálló intézményként 1851 óta létezik. Főiskolai rangra 1899-ben, egyetemire pedig 1962-ben emelkedett. Noha 2000-ben a Szent István Egyetem egyik kara lett, 2016-ban visszanyerte függetlenségét. A levéltár első, egyetemtörténeti része ezek szerint az egymást követő intézményi átalakítások szerint bomlik fondokra. A második rész tanszékekként és szervezeti egységekként tagolódik. A harmadikat a neves tanárok és állatorvosok irathagyatékai teszik ki. Ezeken kívül értékesek még a pecsételőkből, bélyegzőkből, oklevelekből, valamint a magyar állatorvoslás történetének egyéb dokumentumaiból álló gyűjteményeink. Az 1846/1847. tanév előtti hallgatók adatairól készült nyilvántartások a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárában találhatóak. Iratállományunk összesen 170,8055 iratfolyómétert tesz ki. További információk a könyvtár honlapján: http://konyvtar.univet.hu

Testnevelési Egyetem Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1997

H-1123 Budapest, Alkotás u. 44.
T: (+36) 30/176-6658
internet: https://tf.hu/konyvtar-leveltar/leveltar

Munkatárs:
Dr. Molnár László
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu 

Az egyetem (elsősorban központi) szervezeti egységeinek iratai mellett az elődintézmények megmaradt dokumentumait is őrzi a levéltár. Az 1968 előtti tanácsülési jegyzőkönyvek sajnos csak rendkívül töredékesen maradtak fenn, valamivel jobb a helyzet a Rektori Hivatal és jogelődei iratanyagánál, amely 1958-tól folyamatosnak tekinthető. Viszonylag jól dokumentáltak a gazdasági ügyek a két világháború közötti és a későbbi időszakban is. Feltétlenül említést érdemel a Nemzeti Torna Egylet keretében működő Tornatanítóképző Tanintézet anyakönyveinek 1868-tól kezdődő hiánytalan sorozata. Értékes információkra bukkanhat a sporttörténet iránt érdeklődő a TFSC jegyzőkönyveiben (1925-1939), valamint a Sportmúzeum irataiban (1884-től). Említésre érdemes a csaknem 11 ezer fotóból álló képgyűjtemény is.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár, Keszthely

Alapítás: 1987

H-8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
T: (06 83) 545-117
Fax: (06 83) 545-143
Internet: www.georgikon.hu

Munkatárs:

Pőr Csilla könyvtárigazgató
E-mail: por.csilla@uni-mate.hu

A Levéltár gyűjti a kar valamennyi szervezeti egységénél keletkezett történeti értékű iratot, valamint a jogelődök, a megszűnt szervezeti egységek iratait. Az 1797-1848-ig terjedő időszak iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban található. A Levéltár legértékesebb iratai a jogelőd intézményekből származnak: Országos Gazdászati és Erdőszeti Felsőbb Tanintézet (1865-1866), Országos Gazdászati Tanintézet (1866-1869), M. kir. Felsőbb Tanintézet (1869-1874), M. kir. Gazdasági Tanintézet (1874-1906) és a M. kir. Gazdasági Akadémia (1906-1945). A hallgatói anyakönyvek sorozata 1797-től megmaradt. A levéltári anyag terjedelme 214,2 ifm.

Szegedi Tudományegyetem Levéltára

Alapítás: 1999

H-6723 Szeged, Honvéd tér 6.
T: (06 62) 437-288
Internet: http://www.arhiv.u-szeged.hu/

Munkatársak:

Vajda Tamás levéltárvezető
E-mail: tamas.vajda@rekt.u-szeged.hu

A levéltár 1999. évi alapításakor a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szaklevéltáraként gyűjtötte a főiskola jogelődeinek iratanyagát az 1873-1950 közötti időszakból. Majd a Szegedi Tudományegyetem megalakulásával a főiskolai kar szaklevéltáraként funkcionált. 2004. július 1-jén az Egyetem átszervezte, illetékességi köre ma már kiterjed az egyetem mind a 11 karára, s azok jogelődeire, s megkezdte rendszeres működését. De a gyűjtött iratanyag még mindig csak jórészt a korábbi, 1999-2004 között összegyűjtött mennyiségre terjed ki. Az Egyetem, korábban a Csongrád Megyei Levéltárban őrzött iratainak átvétele még csak folyamatban van.

Semmelweis Egyetem Levéltára

Alapítás: 1993

H-1085 Budapest, Üllői út 26.
H-1450 Budapest, Pf. 91.
T: (06 1) 459-1500/55253, 55063
Internet: http://www.semmelweis.hu/leveltar/

Munkatársak:

Molnár László levéltár igazgató
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu
Ondrik Sándorné segédlevéltáros
E-mail: ondrikne.eva@semmelweis-univ.hu
Osváth Zsolt levéltáros
E-mail: osvath.zsolt@semmelweis-univ.hu

A levéltár az egykori nagyszombati majd budapesti tudományegyetemi orvoskar, majd 1951-től önálló orvosegyetem történeti iratanyagait őrzi. Az állományt ért jelentős pusztulások miatt csak egyetlen sorozat, a végzettek jegyzéke maradt fenn sértetlenül, 1770-ig visszamenően. A sorozat publikálását megkezdtük. Egyéb hallgatói nyilvántartások mellett elsősorban a központi hivatalok iratai és személyi hagyatékok teszik ki a 409 ifm. (51 fond) levéltári állomány (1770-1999) zömét. A kutatást 2002-ben kiadott repertóriumunk segíti.

 

PTE Egyetemi Levéltár

Alapítás: 2003

Cím: 7621  Pécs, Mátyás király utca 15.
Telefon: 72/501-599/61111
Honlap: http://leveltar.pte.hu

Munkatársak:

Lengvári István főlevéltáros, igazgató

Acél Róbert főlevéltáros

Gutai Csilla segédlevéltáros

Polyák Petra főlevéltáros

A levéltár alapítására 2004-ban került sor, szaklevéltárként 2005-től működik. A gyűjtemény jelenleg felöleli a jogelőd m. kir. Erzsébet Tudományegyetem (1923-1950) egyetemen maradt iratait, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (1950-1999) iratait, és kisebb személyi hagyatékokat. 2006 januárjától átvételre kerültek további Erzsébet-tudományegyetemi fondok a Baranya Megyei Levéltárból, egyesítve a hosszú idő óta szétdarabolódott sorozatot. A levéltárban jelenleg mintegy 1300 ifm. anyagot őriznek.

Soproni Egyetem Központi Levéltára

Alapítás: 1984

H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
H-9401 Sopron, Pf. 32.

Internet: http://leveltar.uni-sopron.hu/kezdolap
E-mail: leveltar@uni-sopron.hu

Munkatársak:
Sági Éva levéltárvezető
T: (06 99) 518-279, (06 99) 518-667
E-mail: sagi.eva@uni-sopron.hu
Nagy Roland levéltáros
T: (06 99) 518-296, (06 99) 518-667
E-mail: nagy.roland@uni-sopron.hu

A levéltár illetékességi köre kiterjed a Soproni Egyetem és jogelőd intézményeinek tudományos, oktatási, gazdasági, szociális és kulturális szervezeti egységeiben keletkezett iratanyagok, valamint egyetemtörténeti iratok átvételére. A Miskolci Egyetem Levéltárával megosztva őrzi a selmecbányai Erdészeti Tanintézet (1808-1846), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia (1846-1903), a Bányászati és Erdészeti Főiskola (1904-1919), a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola (1919-1934), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-, és Erdőmérnöki Kara (1934-1949), valamint az Erdőmérnöki Főiskola (1949-1962) megmaradt iratait. A 73 fondba sorolt 591,13 ifm anyagot tartalmazó levéltár legrégebbi kézirata 1824-ből való.

Miskolci Egyetem Levéltára

Alapítás: 1982

H-3515 Miskolc-Egyetemváros
T: (06 46) 565-111/16-17, 16-71
Fax: (06 46) 563-489
Internet: http://leveltar.uni-miskolc.hu/

Munkatársak:

Szendi Attila levéltárvezető
E-mail: leveltar@uni-miskolc.hu , konsendi@uni-miskolc.hu

Kőmíves Tibor

levéltár gyűjti, őrzi és feltárja az egyetem selmecbányai és soproni (1735-1949) történetének, valamint miskolci (1949-től) történetének írásos dokumentumait. Gyűjti továbbá a műszaki felsőoktatás, az ipari és műszaki tudomány kiemelkedő teljesítményeinek írásos dokumentumait, valamint az alma materben egykor kiképzett szakemberek életére és működésére vonatkozó írásos dokumentumokat. Legértékesebbek a Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia főkönyvei, államvizsga jegyzőkönyvei, 1841-1919. A levéltárban őrzött iratok évköre 1735-2002, mennyisége 451 ifm, 55 fondba osztva.

Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Alapítás: 1995

H-1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
T: (06 1) 3421-738/18
Fax: (06 1) 3427-539

Munkatársak:

Antal Istvánné
Horváth Zita

Illetékességi köre kiterjed az egyetem jogelőd intézményeinek és jelenlegi valamennyi szervezeti egységének, oktatóinak iratanyagára. Az őrzött iratanyag mennyisége 45 ifm, 19 fondba sorolva.
Legértékesebb részei a hallgatói nyilvántartások (1876-tól folyamatosan fennmaradt), s a kisebb nagyobb hiányokkal meglévő központi hivatali iratanyag (1872-).

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Levéltára

Alapítás: 1998

H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
T: (06 1) 392-1180

Munkatárs:

Zsidi Vilmos levéltáros
T: (06 1) 3921-180/137, 392-1137
(06 70) 280-6765
E-mail: zsidi@mome.hu

Honlap: http://mome.hu/

Illetékességi köre kiterjed az egyetem jogelőd intézményeinek és jelenlegi valamennyi szervezeti egységének, oktatóinak iratanyagára. Az őrzött iratanyag mennyisége 63 ifm, 50 fondba osztva. A központi hivatal iratanyaga a 19. sz. 80-as éveitől a 20. sz. 70-es éveinek közepéig kisebb-nagyobb hiányokkal folyamatosnak tekinthető, a hallgatói nyilvántartások szinte hiánytalanul fennmaradtak. A végleges rendezés 2000-ben történt meg..

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár

Alapítás: 1958

H-1106 Budapest, Maglódi út 8.
T: (06 1) 313-3296
Fax: (06 1) 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu
honlap cím: https://konyvtar.elte.hu/konyvtarak/egyetemi-konyvtar-es-leveltar-egyetemi-leveltar
Kutatási idő: K- Cs: 9.00-16.00

Munkatársak:
Dr. Tóth Krisztina mb. levéltárvezető
E-mail: toth.krisztina@leveltar.elte.hu
Dr. Varga Júlia főlevéltáros
E-mail: varga.julia@leveltar.elte.hu
Csík Tamás levéltáros
E-mail: csik.tamás@leveltar.elte.hu
Székely Hunor levéltáros
E-mail: szekely.hunor@leveltar.elte.hu
Schlay Georgina muzeológus
E-mail: schlay.georgina@leveltar.elte.hu
Hős János segédlevéltáros
E-mail: hos.janos@leveltar.elte.hu

Gyűjtőköre kiterjed az egyetem jogelőd intézményeinek és valamennyi szervezeti egységének iratanyagára. Lehetőség szerint gyűjti az egyetemen működő vagy működött oktatók, kutatók személyi hagyatékát is. Az oklevélgyűjteményt nem számolva (1263/64-től, 110 darab), a legrégibb irat a Pázmány Péter esztergomi érsek által kiadott alapítólevél (1635). Az egyetem jezsuita korszakából kevesebb irat maradt fenn, viszont 1889-től teljes a Bölcsészettudományi Kar, 1900-tól a Jogtudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyv sorozata. A 18. századtól kezdődik az Egyetemi Könyvtár és a Botanikus Kert iratanyaga. A Tanárképző Intézet és a Tanárvizsgálati Bizottság iratai alapításuktól maradtak meg. Tudománytörténeti szempontból nagy érték a több mint 30 professzori hagyaték, köztük Fejér Lipót, Pais Dezső és mások iratai. A több mint 2000 ifm iratanyag döntő többsége 20. századi.
Fondjegyzéke elérhető: univa.mflsz.hu/index.php/eotvos-lorand-tudomanyegyetem-leveltara

Fióklevéltár:

ELTE Savaria Egyetemi Központ Levéltára

H-9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.
T: 06 94) 504-368
E-mail: leveltar@sek.elte.hu
Kutatási idő: H-P: 8.00-13.00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Munkatárs:
Nagy-Molnár Eszter levéltáros
E-mail: nagy.molnar.eszter@sek.elte.hu

A Savaria Egyetemi Központ Levéltára 2008-ban jött létre a Nyugat-Magyarországi Egyetem fióklevéltáraként. Gyűjtőterülete kiterjed az ELTE Savaria Egyetemi Központ és elődintézményei, továbbá valamennyi szervezeti egysége iratanyagára. Lehetőség szerint gyűjti az egyetemen működő vagy működött oktatók, kutatók személyi hagyatékát. A mintegy 200 ifm iratanyag az 1958. évvel kezdődik.

Fondjegyzék: univa.mflsz.hu/index.php/savaria-egyetemi-k-zpont-lev-lt-ra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára

Alapítás: 1972

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
T: +361-463-1703, +361-463-1030
Honlap: www.omikk.bme.hu/leveltar
E-mail: leveltar@omikk.bme.hu

Munkatársak:

Batalka Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető
Dr. Kiss Márton főlevéltáros
Kulcsár Anna levéltáros

Az egyetemi könyvtár levéltári részlege 1972-ben alakult meg, 1993 óta szaklevéltárként végzi feladatait. Gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi a Műegyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait. Gyűjti ezen kívül az egyetem oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók életút-interjúit, egyetemi életükkel kapcsolatos személyes dokumentumokat. A levéltár működteti a Műegyetem Topotéka nevű online intézménytörténeti fotógyűjteményt.
A levéltárban őrzött, 1846-2003 közötti iratanyag mennyisége közel 1500 iratfolyóméter.

Az iratanyag nyilvántartása:
http://univa.mflsz.hu/index.php/budapesti-muszaki-es-gazdasagtudomanyi-egyetem-leveltara

Online kutatható iratanyagok: http://www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/e-kutatas

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1993

H-1118 Budapest, Szüret u. 2.

Honlap: https://entzkonyvtar.wordpress.com/

Munkatársak: Dózsa Gábor Zoltán, levéltárvezető

A Levéltár a Szent István Egyetem Budai Campusát (korábban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen) alapító három egyetemi kar: Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Kar, valamint oktatási és kutatási tevékenységüket szolgáló szervezeti egységek történeti értékű dokumentumait gyűjti. Legrégibb intézménytörténeti források az 1876-tól megmaradt hallgatói nyilvántartások. Tudós tanárok irathagyatékai, valamint a magyar kertészettörténet némely muzeális dokumentumai (1603-tól) is fellelhetők a gyűjteményben.

A levéltári anyag mennyisége 2018. október 31-én:  102 fond, 95 állag, 3329 raktári egység (2908 doboz, 31 csomó, 394 kötet.  Terjedelme: 405,35 ifm.

A levéltár fondjegyzéke itt elérhető.

A kutatók munkáját az 1999-ben megjelent repertórium mellett több forráskiadvány segíti.

Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára

Alapítás: 1986

H-1093 Budapest, Fővám tér 8.
T/Fax: (06 1) 482-5465, T: 482-5182, 482-5465
E-mail: Zsidi Vilmos
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu

Munkatársak:

Zsidi Vilmos levéltárvezető, főlevéltáros

A Levéltárban találhatók a mai egyetem jogelőd intézményeinek iratai 1891-től. Az archívum legértékesebb iratai közé tartoznak a tanácsülési jegyzőkönyvek, amelyek 1944-ig szinte hiánytalan sorozatban maradtak meg, továbbá a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1940-44 között működött Közgazdaságtudományi Karának anyagai. Egyedülállóan jelentős a hallgatók személyi iratgyűjtőinek az 1950-es évektől megmaradt sorozata. A Levéltár jelentős fényképgyűjteménnyel is rendelkezik.
A levéltárban őrzött iratok mennyisége 700,87 ifm., 47 fondba sorolva.