Tagok kategória bejegyzései

Állatorvostudományi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.

Munkatársak:

Bozó Bence

A levéltárunknak otthont adó egyetem első jogelődje, az Állatgyógyászati Tanszék 1787-ben alakult meg a pesti királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán. Önálló intézményként 1851 óta létezik. Főiskolai rangra 1899-ben, egyetemire pedig 1962-ben emelkedett. Noha 2000-ben a Szent István Egyetem egyik kara lett, 2016-ban visszanyerte függetlenségét. A levéltár első, egyetemtörténeti része ezek szerint az egymást követő intézményi átalakítások szerint bomlik fondokra. A második rész tanszékekként és szervezeti egységekként tagolódik. A harmadikat a neves tanárok és állatorvosok irathagyatékai teszik ki. Ezeken kívül értékesek még a pecsételőkből, bélyegzőkből, oklevelekből, valamint a magyar állatorvoslás történetének egyéb dokumentumaiból álló gyűjteményeink. Az 1846/1847. tanév előtti hallgatók adatairól készült nyilvántartások a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárában találhatóak. Iratállományunk összesen 170,8055 iratfolyómétert tesz ki. További információk a könyvtár honlapján: http://konyvtar.univet.hu

Testnevelési Egyetem Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1997

H-1123 Budapest, Alkotás u. 44.
T: (+36) 30/176-6658
internet: https://tf.hu/konyvtar-leveltar/leveltar

Munkatárs:
Dr. Molnár László
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu 

Az egyetem (elsősorban központi) szervezeti egységeinek iratai mellett az elődintézmények megmaradt dokumentumait is őrzi a levéltár. Az 1968 előtti tanácsülési jegyzőkönyvek sajnos csak rendkívül töredékesen maradtak fenn, valamivel jobb a helyzet a Rektori Hivatal és jogelődei iratanyagánál, amely 1958-tól folyamatosnak tekinthető. Viszonylag jól dokumentáltak a gazdasági ügyek a két világháború közötti és a későbbi időszakban is. Feltétlenül említést érdemel a Nemzeti Torna Egylet keretében működő Tornatanítóképző Tanintézet anyakönyveinek 1868-tól kezdődő hiánytalan sorozata. Értékes információkra bukkanhat a sporttörténet iránt érdeklődő a TFSC jegyzőkönyveiben (1925-1939), valamint a Sportmúzeum irataiban (1884-től). Említésre érdemes a csaknem 11 ezer fotóból álló képgyűjtemény is.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár, Keszthely

Alapítás: 1987

H-8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
T: (06 83) 545-117
Fax: (06 83) 545-143
Internet: www.georgikon.hu

Munkatárs:

Pőr Csilla könyvtárigazgató
E-mail: por.csilla@uni-mate.hu

A Levéltár gyűjti a kar valamennyi szervezeti egységénél keletkezett történeti értékű iratot, valamint a jogelődök, a megszűnt szervezeti egységek iratait. Az 1797-1848-ig terjedő időszak iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban található. A Levéltár legértékesebb iratai a jogelőd intézményekből származnak: Országos Gazdászati és Erdőszeti Felsőbb Tanintézet (1865-1866), Országos Gazdászati Tanintézet (1866-1869), M. kir. Felsőbb Tanintézet (1869-1874), M. kir. Gazdasági Tanintézet (1874-1906) és a M. kir. Gazdasági Akadémia (1906-1945). A hallgatói anyakönyvek sorozata 1797-től megmaradt. A levéltári anyag terjedelme 214,2 ifm.

Szegedi Tudományegyetem Levéltára

Alapítás: 1999

H-6723 Szeged, Honvéd tér 6.
T: (06 62) 437-288
Internet: http://www.arhiv.u-szeged.hu/

Munkatársak:

Vajda Tamás levéltárvezető
E-mail: tamas.vajda@rekt.u-szeged.hu

A levéltár 1999. évi alapításakor a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szaklevéltáraként gyűjtötte a főiskola jogelődeinek iratanyagát az 1873-1950 közötti időszakból. Majd a Szegedi Tudományegyetem megalakulásával a főiskolai kar szaklevéltáraként funkcionált. 2004. július 1-jén az Egyetem átszervezte, illetékességi köre ma már kiterjed az egyetem mind a 11 karára, s azok jogelődeire, s megkezdte rendszeres működését. De a gyűjtött iratanyag még mindig csak jórészt a korábbi, 1999-2004 között összegyűjtött mennyiségre terjed ki. Az Egyetem, korábban a Csongrád Megyei Levéltárban őrzött iratainak átvétele még csak folyamatban van.

Semmelweis Egyetem Levéltára

Alapítás: 1993

H-1085 Budapest, Üllői út 26.
H-1450 Budapest, Pf. 91.
T: (06 1) 459-1500/55253, 55063
Internet: http://www.semmelweis.hu/leveltar/

Munkatársak:

Molnár László levéltár igazgató
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu
Ondrik Sándorné segédlevéltáros
E-mail: ondrikne.eva@semmelweis-univ.hu
Osváth Zsolt levéltáros
E-mail: osvath.zsolt@semmelweis-univ.hu

A levéltár az egykori nagyszombati majd budapesti tudományegyetemi orvoskar, majd 1951-től önálló orvosegyetem történeti iratanyagait őrzi. Az állományt ért jelentős pusztulások miatt csak egyetlen sorozat, a végzettek jegyzéke maradt fenn sértetlenül, 1770-ig visszamenően. A sorozat publikálását megkezdtük. Egyéb hallgatói nyilvántartások mellett elsősorban a központi hivatalok iratai és személyi hagyatékok teszik ki a 409 ifm. (51 fond) levéltári állomány (1770-1999) zömét. A kutatást 2002-ben kiadott repertóriumunk segíti.

 

PTE Egyetemi Levéltár

Alapítás: 2003

Cím: 7621  Pécs, Mátyás király utca 15.
Telefon: 72/501-599/61111
Honlap: http://leveltar.pte.hu

Munkatársak:

Lengvári István főlevéltáros, igazgató

Acél Róbert főlevéltáros

Gutai Csilla segédlevéltáros

Polyák Petra főlevéltáros

A levéltár alapítására 2004-ban került sor, szaklevéltárként 2005-től működik. A gyűjtemény jelenleg felöleli a jogelőd m. kir. Erzsébet Tudományegyetem (1923-1950) egyetemen maradt iratait, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (1950-1999) iratait, és kisebb személyi hagyatékokat. 2006 januárjától átvételre kerültek további Erzsébet-tudományegyetemi fondok a Baranya Megyei Levéltárból, egyesítve a hosszú idő óta szétdarabolódott sorozatot. A levéltárban jelenleg mintegy 1300 ifm. anyagot őriznek.

Soproni Egyetem Központi Levéltára

Alapítás: 1984

H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
H-9401 Sopron, Pf. 32.

Internet: http://leveltar.uni-sopron.hu/kezdolap
E-mail: leveltar@uni-sopron.hu

Munkatársak:
Sági Éva levéltárvezető
T: (06 99) 518-279, (06 99) 518-667
E-mail: sagi.eva@uni-sopron.hu
Nagy Roland levéltáros
T: (06 99) 518-296, (06 99) 518-667
E-mail: nagy.roland@uni-sopron.hu

A levéltár illetékességi köre kiterjed a Soproni Egyetem és jogelőd intézményeinek tudományos, oktatási, gazdasági, szociális és kulturális szervezeti egységeiben keletkezett iratanyagok, valamint egyetemtörténeti iratok átvételére. A Miskolci Egyetem Levéltárával megosztva őrzi a selmecbányai Erdészeti Tanintézet (1808-1846), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia (1846-1903), a Bányászati és Erdészeti Főiskola (1904-1919), a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola (1919-1934), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-, és Erdőmérnöki Kara (1934-1949), valamint az Erdőmérnöki Főiskola (1949-1962) megmaradt iratait. A 73 fondba sorolt 591,13 ifm anyagot tartalmazó levéltár legrégebbi kézirata 1824-ből való.

Miskolci Egyetem Levéltára

Alapítás: 1982

H-3515 Miskolc-Egyetemváros
T: (06 46) 565-111/16-17, 16-71
Fax: (06 46) 563-489
Internet: http://leveltar.uni-miskolc.hu/

Munkatársak:

Szendi Attila levéltárvezető
E-mail: leveltar@uni-miskolc.hu , konsendi@uni-miskolc.hu

Kőmíves Tibor

levéltár gyűjti, őrzi és feltárja az egyetem selmecbányai és soproni (1735-1949) történetének, valamint miskolci (1949-től) történetének írásos dokumentumait. Gyűjti továbbá a műszaki felsőoktatás, az ipari és műszaki tudomány kiemelkedő teljesítményeinek írásos dokumentumait, valamint az alma materben egykor kiképzett szakemberek életére és működésére vonatkozó írásos dokumentumokat. Legértékesebbek a Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia főkönyvei, államvizsga jegyzőkönyvei, 1841-1919. A levéltárban őrzött iratok évköre 1735-2002, mennyisége 451 ifm, 55 fondba osztva.

Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Alapítás: 1995

H-1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
T: (06 1) 3421-738/18
Fax: (06 1) 3427-539

Munkatársak:

Dr. Juhász Éva főigazgató
Dr. Kissné Havas Gyöngyvér levéltáros

Illetékességi köre kiterjed az egyetem jogelőd intézményeinek és jelenlegi valamennyi szervezeti egységének, oktatóinak iratanyagára. Az őrzött iratanyag mennyisége 45 ifm, 19 fondba sorolva.
Legértékesebb részei a hallgatói nyilvántartások (1876-tól folyamatosan fennmaradt), s a kisebb nagyobb hiányokkal meglévő központi hivatali iratanyag (1872-).

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Levéltára

Alapítás: 1998

H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
T: (06 1) 392-1180

Munkatárs:

Zsidi Vilmos levéltáros
T: (06 1) 3921-180/137, 392-1137
(06 70) 280-6765
E-mail: zsidi@mome.hu

Honlap: http://mome.hu/

Illetékességi köre kiterjed az egyetem jogelőd intézményeinek és jelenlegi valamennyi szervezeti egységének, oktatóinak iratanyagára. Az őrzött iratanyag mennyisége 63 ifm, 50 fondba osztva. A központi hivatal iratanyaga a 19. sz. 80-as éveitől a 20. sz. 70-es éveinek közepéig kisebb-nagyobb hiányokkal folyamatosnak tekinthető, a hallgatói nyilvántartások szinte hiánytalanul fennmaradtak. A végleges rendezés 2000-ben történt meg..

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár

Alapítás: 1958

H-1106 Budapest, Maglódi út 8.
T: (06 1) 313-3296
Fax: (06 1) 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu
honlap cím: https://konyvtar.elte.hu/konyvtarak/egyetemi-konyvtar-es-leveltar-egyetemi-leveltar
Kutatási idő: K- Cs: 9.00-16.00

Munkatársak:
Dr. Tóth Krisztina mb. levéltárvezető
E-mail: toth.krisztina@leveltar.elte.hu
Dr. Varga Júlia főlevéltáros
E-mail: varga.julia@leveltar.elte.hu
Csík Tamás levéltáros
E-mail: csik.tamás@leveltar.elte.hu
Székely Hunor levéltáros
E-mail: szekely.hunor@leveltar.elte.hu
Schlay Georgina muzeológus
E-mail: schlay.georgina@leveltar.elte.hu
Hős János segédlevéltáros
E-mail: hos.janos@leveltar.elte.hu

Gyűjtőköre kiterjed az egyetem jogelőd intézményeinek és valamennyi szervezeti egységének iratanyagára. Lehetőség szerint gyűjti az egyetemen működő vagy működött oktatók, kutatók személyi hagyatékát is. Az oklevélgyűjteményt nem számolva (1263/64-től, 110 darab), a legrégibb irat a Pázmány Péter esztergomi érsek által kiadott alapítólevél (1635). Az egyetem jezsuita korszakából kevesebb irat maradt fenn, viszont 1889-től teljes a Bölcsészettudományi Kar, 1900-tól a Jogtudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyv sorozata. A 18. századtól kezdődik az Egyetemi Könyvtár és a Botanikus Kert iratanyaga. A Tanárképző Intézet és a Tanárvizsgálati Bizottság iratai alapításuktól maradtak meg. Tudománytörténeti szempontból nagy érték a több mint 30 professzori hagyaték, köztük Fejér Lipót, Pais Dezső és mások iratai. A több mint 2000 ifm iratanyag döntő többsége 20. századi.
Fondjegyzéke elérhető: univa.mflsz.hu/index.php/eotvos-lorand-tudomanyegyetem-leveltara

Fióklevéltár:

ELTE Savaria Egyetemi Központ Levéltára

H-9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.
T: 06 94) 504-368
E-mail: leveltar@sek.elte.hu
Kutatási idő: H-P: 8.00-13.00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Munkatárs:
Nagy-Molnár Eszter levéltáros
E-mail: nagy.molnar.eszter@sek.elte.hu

A Savaria Egyetemi Központ Levéltára 2008-ban jött létre a Nyugat-Magyarországi Egyetem fióklevéltáraként. Gyűjtőterülete kiterjed az ELTE Savaria Egyetemi Központ és elődintézményei, továbbá valamennyi szervezeti egysége iratanyagára. Lehetőség szerint gyűjti az egyetemen működő vagy működött oktatók, kutatók személyi hagyatékát. A mintegy 200 ifm iratanyag az 1958. évvel kezdődik.

Fondjegyzék: univa.mflsz.hu/index.php/savaria-egyetemi-k-zpont-lev-lt-ra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára

Alapítás: 1972

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
T: +361-463-1703, +361-463-1030
Honlap: www.omikk.bme.hu/leveltar
E-mail: leveltar@omikk.bme.hu

Munkatársak:

Batalka Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető
Dr. Kiss Márton főlevéltáros
Kulcsár Anna levéltáros

Az egyetemi könyvtár levéltári részlege 1972-ben alakult meg, 1993 óta szaklevéltárként végzi feladatait. Gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi a Műegyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait. Gyűjti ezen kívül az egyetem oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók életút-interjúit, egyetemi életükkel kapcsolatos személyes dokumentumokat. A levéltár működteti a Műegyetem Topotéka nevű online intézménytörténeti fotógyűjteményt.
A levéltárban őrzött, 1846-2003 közötti iratanyag mennyisége közel 1500 iratfolyóméter.

Az iratanyag nyilvántartása:
http://univa.mflsz.hu/index.php/budapesti-muszaki-es-gazdasagtudomanyi-egyetem-leveltara

Online kutatható iratanyagok: http://www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/e-kutatas

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1993

H-1118 Budapest, Szüret u. 2.

Honlap: https://entzkonyvtar.wordpress.com/

Munkatársak: Dózsa Gábor Zoltán, levéltárvezető

A Levéltár a Szent István Egyetem Budai Campusát (korábban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen) alapító három egyetemi kar: Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Kar, valamint oktatási és kutatási tevékenységüket szolgáló szervezeti egységek történeti értékű dokumentumait gyűjti. Legrégibb intézménytörténeti források az 1876-tól megmaradt hallgatói nyilvántartások. Tudós tanárok irathagyatékai, valamint a magyar kertészettörténet némely muzeális dokumentumai (1603-tól) is fellelhetők a gyűjteményben.

A levéltári anyag mennyisége 2018. október 31-én:  102 fond, 95 állag, 3329 raktári egység (2908 doboz, 31 csomó, 394 kötet.  Terjedelme: 405,35 ifm.

A levéltár fondjegyzéke itt elérhető.

A kutatók munkáját az 1999-ben megjelent repertórium mellett több forráskiadvány segíti.

Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára

Alapítás: 1986

H-1093 Budapest, Fővám tér 8.
T/Fax: (06 1) 482-5465, T: 482-5182, 482-5465
E-mail: Zsidi Vilmos
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu

Munkatársak:

Zsidi Vilmos levéltárvezető, főlevéltáros

A Levéltárban találhatók a mai egyetem jogelőd intézményeinek iratai 1891-től. Az archívum legértékesebb iratai közé tartoznak a tanácsülési jegyzőkönyvek, amelyek 1944-ig szinte hiánytalan sorozatban maradtak meg, továbbá a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1940-44 között működött Közgazdaságtudományi Karának anyagai. Egyedülállóan jelentős a hallgatók személyi iratgyűjtőinek az 1950-es évektől megmaradt sorozata. A Levéltár jelentős fényképgyűjteménnyel is rendelkezik.
A levéltárban őrzött iratok mennyisége 700,87 ifm., 47 fondba sorolva.