MFLSZ Ellenőrző Bizottság megválasztása 2023

Tisztelt MFLSZ Tag!
Kedves Kolléga!

2023. május 11-én, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) Ellenőrző Bizottsága elnöke az MFLSZ 2023. évi Közgyűlésén tájékoztatta a résztvevő tagokat arról, hogy a 2019. évi MFLSZ Közgyűlésén megválasztott Ellenőrző Bizottság négyéves mandátuma ebben az évben lejár. Ezért az MFLSZ Alapszabálya értelmében Választó Közgyűlésen kell megválasztani a következő 4 évre az Ellenőrző Bizottság tagjait.

Erre a Választó Közgyűlésre 2023. augusztus 28-án 18.30-kor a MFLSZ 2023. évi vándorgyűlése keretében kerül sor. (A közgyűlési meghívót az MFLSZ tagjai részére 2023. július 19-én kiküldött vándorgyűlési program tartalmazza.)

A közgyűlés az MFLSZ Alapszabálya értelmében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Néhány szó az MFLSZ Ellenőrző Bizottságról:

Az MFLSZ Ellenőrző Bizottsága a Szövetség működését és gazdálkodását felügyelő szervezet, a Szövetség általános felügyelő szerve.

Az Ellenőrző Bizottság az MFLSZ Közgyűlése által választott 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját munkarendje, és ügyrendje alapján működik. Tagjait 4 évre titkos szavazással a Közgyűlés választja meg.

Az Ellenőrző Bizottság elnökét, a bizottság tagjai – egyszerű szótöbbséggel – a maguk sorából választják nyílt szavazással.

A jelenlegi bizottság tagjai: Lengvári István (Pécsi Tudományegyetem Levéltára), Pőr Csilla (MATE Georgikon Kar Könyvtár és Levéltár) és Lajkó Istvánné a bizottság tagjai által választott elnök.

Jelölés

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Elnöksége 2023. június 16-án tartott ülésén történt egyeztetést követően a 2023. évben esedékes ellenőrző bizottsági a tisztújításra készülő jelölő listára javasolja az alábbi személyek felvételét (valamennyien az MFLSZ Ellenőrző Bizottságának jelenlegi tagjai):
– Lajkó Istvánné
– Lengvári István
– Pőr Csilla
A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Ellenőrző Bizottsága 2023. évi tisztújítását előkészítő Jelölő Bizottság tagjai:

– Acél Róbert főlevéltáros (PTE Levéltára) email cím: acel.robert@pte.hu,
– Homor Péter levéltárvezető (Széchenyi István Egyetem Könyvtár és Levéltár), titkár (MFLSZ ) email cím: mflsz.titkarsag@gmail.com,
– dr. Kiss Márton ny. főlevéltáros email cím: kiss.marton@bme.hu

A Jelölő Bizottság felhívja az egyesület tagjait, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjaira további jelölteket ajánlhatnak. A javaslataikat a Jelölő Bizottság egyik tagja részére elektronikus levélben küldjék meg 2023. augusztus 18-ig. Az emailben fel kell tüntetni a jelölt nevét, munkahelyét, annak hiányában lakcímét és elérhetőségét (telefon és e-mail cím). Az ellenőrző bizottsági tagok esetében legalább 3 jelölés szükséges.

A jelöltek írásban nyilatkoznak arról, hogy vállalják a jelöltséget. A jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett jelölőíveket összesíti és jelöltlistát készít. A jelöltlistákra a jelöltek alfabetikus sorrendben kerülnek felvételre.

Választás

A Választó Közgyűlésen résztvevők az MFLSZ elnökének javaslatára – nyílt szavazással – levezető elnököt választanak. A Választó Közgyűlést a megválasztott levezető elnök vezeti.

A Szavazatokat: a Választó Közgyűlésen résztvevők által – nyílt szavazással – választott Szavazatszámláló Bizottság számolja össze és a szavazás eredményét a levezető elnök terjeszti a Választó Közgyűlés elé. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak személyére (3 fő) a levezető elnök tesz javaslatot a Választó Közgyűlés résztvevőinek.

Az MFLSZ Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására titkos szavazással került sor, a szavazásra valamennyi jelen lévő MFLSZ tag jogosult.

Az ellenőrző bizottsági tag megválasztása akkor érvényes, ha a tagjelölt titkos szavazás során elnyeri a leadott érvényes szavazok egyszerű többségét.

Érvényes a szavazat, ha a szavazó a szavazólistán szereplő jelöltek neve mellét írt X-el jelöli, hogy kire/kikre adja le szavazatát.

A választásról a levezető elnök és két jegyzőkönyv hitelesítő által aláírt, jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére a levezető elnök tesz javaslatot és a Választó Közgyűlés résztvevői – nyílt szavazással – választják meg.

Budapest, 2023. július 28.

Vajda Tamás sk.
elnök