Kutatótermi Szabályzat minta

A ……….. Egyetem Levéltárának

KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

1. A levéltárban őrzött iratanyag kutatásához a kutatónak a levéltár vezetőjétől, illetve átruházott hatáskörben megbízottjától előzetesen kutatói látogatói jegyet kell kérnie.

2. Látogatói jegyet kaphat az a személy, aki a „Kutatói nyilatkozat” aláírásával egyidejűleg kötelezi magát a levéltári anyag kutatásához előírt szabályok /az 1992. évi LXIII. Adatvédelmi- és az 1995. évi LXVI. levéltári törvény, 10/2002. (IV. 13. ) NKÖM rendelet/ és egyéb vonatkozó jogszabályok) betartására.

3. A kutatási kérelemben meg kell jelölni a kutatás tárgyát, célját, a kutató nevét, születési idejét, helyét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosságot igazoló okmányát (személyi, jogosítvány, útlevél sz.), vagy külföldi esetében útlevelének számát, a kutatás jellegét.

A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes

adatokat az adatvédelmi törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott

módon kezeli és használja fel, s megjelöli az adatkezelés helyét.

Külföldi állampolgárokra az 1995. évi LXVI. törvény 24/A §-ának előírásai vonatkoznak.

4. Kutatható:

a, A levéltárban őrzött, az 1990. május 1-je után keletkezett, a keltezés naptári évétől számított 30 éven túli és az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 15 éven túli levéltári anyag, (a levéltári törvény 24-25. §-okban felsorolt kivételekkel), továbbá időbeli korlátozás nélkül az a levéltári anyag, amelyet már nyilvánosságra hoztak, illetőleg amelynek tartalmát az adatvédelmi törvény szerint mindenki megismerheti.

b, Az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keltezés naptári évétől számított tizenöt éven belüli levéltári anyagban – ideértve a belső használatra készült, valamint döntéselőkészítést tartalmazó levéltári iratokat is – a kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltári törvény 23. § (3) bekezdésben meghatározott kuratórium engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában, továbbá az 1991. évi LXXXIII. törvény 2. §-ában meghatározott iratokban a kutatást a kuratórium engedélyezi.

c, Az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított harminc év lejárta előtt a belső használatra készült, valamint a döntéselőkészítést tartalmazó levéltári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a Levéltár engedélyezi. Ugyancsak a levéltár engedélyezi a jogutód nélkül megszűnt szerv anyagában történő kutatást.

d, A személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő 30 év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított 90 év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év.

A védelmi idő lejárta előtt is kutatható a d. pontban meghatározott levéltári anyag, ha a kutatás a – kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy a levéltári törvény 22. §-a (1) bekezdésében meghatározott harminc, illetőleg tizenöt év már eltelt – és a kutató a (3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget tesz.

A Levéltár a fenti tudományos célú kutatást akkor köteles engedélyezni, a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek – a kutató részletes terve alapján megadott – támogató állásfoglalását.

5. A látogatói jegy kiadásának megtagadása ellen a kérelmező bírósághoz fordulhat. A kutatás teljes, vagy részleges megtagadásáról a levéltár írásbeli határozatot köteles kiadni.

6. A levéltár vezetője a látogatói jegyet véglegesen vagy időlegesen visszavonhatja attól, aki levéltári anyagot tulajdonított el, vagy szándékosan megrongált, illetőleg a kutatásra kiadott anyag rendjét önkényesen megváltoztatta. Nem kutathat az, akinek látogatói jegyét visszavonták. Az intézkedést a kutató a bíróság előtt megtámadhatja.

7. Kutatás csak a levéltár kutatótermében és kutatási időben végezhető. A kutatási időt az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8. Látogatói jeggyel rendelkező kutató levéltári anyagot csak kérőlap, kísérőlap, továbbá őrjegy szabályszerű kitöltésével és benyújtásával igényelhet. Minden egyes raktári vagy levéltári egységről külön őrjegyet kell kiállítani és azt a kutatásra kiemelt levéltári anyag helyén kell őrizni. A levéltári anyag visszahelyezésekor az őrjegyet a levéltáros megsemmisíti.

Az egyszerre benyújtható kérőlapok száma négy, az egy kérőlapra kiadható levéltári anyag mennyisége a raktári egységenként kikért iratanyag esetében egy doboz, vagy egy csomó; kötetek esetében tíz kötet, jelzetenként kikért iratanyag esetében tíz jelzetre kiterjedő. A jelzetenként kikért iratokat a kutató legkorábban a kérőlap beadása utáni második munkanapon kaphatja meg.

9. A kutató a levéltár iratanyagáról térítés ellenében fénymásolatot kérhet. A fénymásolás díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

10. A kutatásra kiadott levéltári anyag rendjét megbontani, azt bármi módon rongálni, egyes darabjaira jelet írni, szövegüket megváltoztatni, szövegrészeket aláhúzni, átrajzolni tilos. A kutatóteremben tilos hangoskodni, dohányozni, étkezni, s onnét az iratokat kivinni.

A kutatóteremben (ill. a kutatáshoz használt asztalon) csak jegyzetpapír, grafitceruza, laptop használható.

A kutatás ideje alatt a táskákat stb. elkülönítetten, erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

11. A levéltár kutatási célból levéltári anyagot a 10/2002. NKÖM rendelet 54-56.§-ainak előírásai

szerint kölcsönöz.

Budapest, 2002. október 17.

levéltárvezető


1. sz. melléklet

Kutatási idő

a ………… Levéltárában

kedd 9-15

szerda 9-15

csütörtök 12-16

péntek 9-13


2. sz. melléklet

Levéltári másolatkészítés szabálya és díjszabása

a …………. Egyetem Levéltárában

A másolatkészítés szabályai

1., Levéltári anyagról a vonatkozó törvények és jogszabályok szerint, az

anyagvédelem szempontjainak betartásával készíthető fénymásolat vagy

fotómásolat.

2., A levéltári dokumentumok fénymásolását, fotózását a levéltár vezetője

alkalmanként engedélyezi.

3., Levéltári másolatok ára a kifüggesztett és lent következő díjszabás szerint

fizetendő. Anonimizált másolatok díja két és félszeres.

4., Másolásra dokumentum a levéltárból nem vihető ki. Fotó készítése csak a

helyszínen lehetséges, a megrendelő terhére.

5., A megjelentetés szándékával készült dokumentummásolatok (irat, fotó, stb.)

felhasználási díja alkalomszerűen kerül megállapításra.

6., A Levéltár megtagadhatja a másolatkészítést, ha a reprodukciós eljárás vagy annak gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fennmaradását veszélyezteti. Ilyen esetben az anyagról fényképfelvételek készítését a Levéltár vezetője engedélyezheti.

7., A megrendelt fénymásolatok árát csekken kell befizetni, kérésre a Gazdasági

Hivatal számlát állít ki. Fénymásolat kiadása a befizetési csekk bemutatása

után történik.

8., Másolatkészítés határideje 2 hét.


Levéltári dokumentumokról készített fénymásolatok díjszabása

A/4 12 Ft/lap

A/3 24 Ft/lap

Anonimizált másolat:

A/4 30 Ft/lap

A/3 60 Ft/lap

(A díjszabás csak tájékoztató jellegű)