Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2009. évi tevékenységéről

A 2009. évre tervezett feladatokat döntő többségükben elvégeztük. Az alapszabályban foglalt célokat a tárgyévben is teljesítettük. A gazdálkodás rendje a szabályoknak megfelelő volt.

Az MFLSZ tagjainak száma 2009. december 31-én 61 volt: 42 fő természetes személy (ebből 4 fő nyugdíjas, 1 tiszteletbeli tag), 19 pedig intézményi tag.

Az egyesületi eseményekről a titkárunk szerkesztette, mára nélkülözhetetlenné vált Hírlevélben, valamint az MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) tájékozódhatunk folyamatosan.

Egyesületünk tavalyi életében a hagyományos vándorgyűlés mellett a tisztújítás tekinthető a másik legfontosabb eseménynek, melyre a március 19-i közgyűlésen került sor. Az egyidejűleg lezajlott alapszabály-módosítás értelmében az elnökség létszáma ötről hét főre emelkedett, követve a taglétszám időközbeni megnövekedését. Egyúttal a vidéki intézmények elnökségi képviselete is arányosabbá vált, a korábbi 4:1-ről 4:3-ra javult. Már a választási jelölésekben is tükröződött a tagság azon szándéka, hogy biztosítsa a folytonosságot a leköszönő és az új tisztikar között. Az új elnökség ezt a szándékot tiszteletben tartva kezdte meg munkáját.

Sikeres működésünk továbbra is jelentős részben függ pályázati eredményességünktől. 2009-ben négy pályázatunk volt, melyek közül a két legfontosabb sikerrel járt. Ezek előkészítése még a leköszönt elnökség munkáját dicséri. Az NKA-tól 500 ezer forintot nyertünk a vándorgyűlés lebonyolítására, míg a Nemzeti Civil Alapítvány 200 ezerrel támogatta működésünket. Az ugyancsak NCA-hoz benyújtott hírlevél, illetve szakmai tanulmányút pályázatok sajnos sikertelenek voltak. Gazdálkodásunkban azonban így is pozitív mérleget értünk el az év végére (ld. pénzügyi beszámoló).

Rendezvényeink közül legfontosabb a szeptember 16-18. között Keszthelyen és Szombathelyen tartott vándorgyűlésünk volt, mely A felsőoktatási levéltárak helyzete és jövője, valamint a levéltáros szakmai szervezetek együttműködése címet viselte. A külföldi vendégek, a társegyesületek, az OKM és a szakfelügyelet által is megtisztelt rendezvény konferenciát és szakmai tanulmányutat is magában foglalt.

Számos tagunk vett részt az MLE augusztus 17-19. között Sopronban tartott vándorgyűlésén, helybeli tagtársaink a szervezésben is oroszlánrészt vállaltak. 2008-hoz hasonlóan ezúttal is önálló szekcióban, az időközben az MLE által befogadott Oktatás- és Tudománytörténeti Szekcióban (OTSZ) dolgoztunk. Hét tagtársunk itt, további egy az Informatikai Szekcióban tartott előadást.

A társegyesületek közül a MELTE gyulafehérvári vándorgyűlésén alelnökünk, az ÖLT pécsi közgyűlésén az elnök vett részt. Technikai okok miatt nem került sor az FLE vándorgyűlésén való részvételre.

Az MLE OTSZ mellett szoros együttműködésben, illetve tagsági átfedésben dolgozunk az MTA Egyetemtörténeti Albizottságával. Az év során tartott 4 albizottsági ülésen 9 előadás hangzott el egyesületünk tagjaitól. Ezek sorában külön is meg kell említeni a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán okt. 28-án tartott egyetemtörténeti kerekasztal-beszélgetést, melyre a Lippay-Ormos-Vass Tudományos Ülésszak keretében került sor. A szervezésben az egyetem, az Albizottság és az OTSZ mellett egyesületünk is szerepet vállalt.

Október 29-én az ELTE Egyetemi Könyvtárban közös szakmai napot tartottunk az MLE OTSZ-szel, melynek témája az Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig című módszertani tanulmány alapján készülő hallgatói adatbázis alapváltozatának megvitatása és véglegesítése volt.

Az átfogó levéltári rendezvények közül részt vettünk a május 16-17-én rendezett Múzeumok Majálisán, közösen a többi levéltáros egyesülettel. Erre az alkalomra egyik tagintézményünk anyagi támogatásával reprezentációs szóróanyagot készíttettünk egyesületünk lógójával és szakmánk, valamint a serfőzők védőszentjének, Szent Lőrincnek a képével. A kezdeményezés szakmai berkekben különös sikert aratott.

November folyamán két tagintézményünk rendezett konferenciát. 10-én a Szegedi Tudományegyetem Levéltára Radnóti szegedi professzorai címmel, a Radnóti Emlékév programsorozat rendezvényeként. 13-án a Pécsi Tudományegyetem Levéltára Felsőoktatás a szocializmusban címmel tartotta meg hagyományosnak mondható, Erzsébet-napi konferenciáját. Mindkét rendezvényen egyesületünk több tagja is előadást tartott, a szegedit alelnökünk vezette le.

A rendezvényeken kívüli programpontjaink közül még az év elején elkészült a felsőoktatási évfordulónaptár aktualizált változata, mely minden tagintézményünkhöz eljutott. Pályázati támogatás hiányában sajnos nem kerülhetett sor sem a honlap korszerűsítésére, sem Hírlevelünk átalakítására. Hasonló ok miatt torpant meg már évek óta az 1948 előtti képesítő és doktori oklevelek összegyűjtésének és digitalizálásának második szakasza. Az elnökség vizsgálja annak lehetőségeit, miképpen lehetne ezt a fontos munkát önerőből továbbvinni. Ajánlást készítettünk az egyetemi levéltári honlapok tartalmára vonatkozóan.

Nemzetközi téren elsősorban a pozsonyi Komensky Egyetem Levéltárával törekedtünk a kapcsolatok fejlesztésére, akik a miénkhez hasonló szlovák egyesület megalakításán dolgoznak. Az elnök részéről rövid látogatásra is sor került a pozsonyi testvérintézményben, főként egy ottani egyetemtörténeti kiállítás okán, amit a pozsonyi kollégák vándorgyűlésünkön való részvétellel viszonoztak. Hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk a Bécsi Egyetem Levéltárával. Egyesületünk küldöttsége egy ottani kolléganőnk temetése kapcsán tett szomorú látogatást Bécsben.

A tagintézményeink közötti együttműködés példája volt a Semmelweis Egyetem Levéltára és a Szegedi Tudományegyetem Levéltára között lezajlott iratátadás (a kolozsvári egyetem hagyatékból előkerült 1944/45-ös hivatali iratai), melyre a június 3-i MTA Albizottsági ülés keretében került sor.

Elnökségünk két tagja kezdeményezésére és elnökletével alakult meg az év folyamán az MLE Közművelődési Bizottsága. Titkárunk előadást tartott a BFL-ben jún. 3-án rendezett A levéltárak és a közművelődés című konferencián. A Levéltári Szemlében való megjelenésünk mérséklődött a szerkesztőbizottság átalakítása óta. Egyedül szombathelyi kolléganőnk írása jelent meg a NYME Savaria Egyetemi Központ újonnan megnyílt levéltáráról, hozzátéve, hogy a lap 2009. évfolyama még nem jelent meg teljes egészében.

Októberben egyesületünkön belül döntés született a Múzeumi Bizottság 2010. január 1-jei hatállyal történő megalakulásáról.

Egyesületünk rendszeres résztvevője a szakmánk képviselői között zajló különböző egyeztetéseknek. Így az egyesületek és az NKA Levéltári Kollégium között a pályázati kiírásról, vagy a Kollégiumba delegálandó küldött kiválasztásáról zajlott megbeszéléseknek. Előbbi eredményeként vált, a kiírástól eltérően utólag elszámolhatóvá a vándorgyűlések szállásköltsége, ami nélkül a 2009. pénzügyi évet is veszteséggel zártuk volna. A második egyeztetés saját szempontunkból sikertelen volt.

Az MFLSZ programokban gazdag, mozgalmas évet zárt, melyet a sokoldalú együttműködés jellemzett, miközben sikerült biztosítanunk pénzügyi stabilitásunkat.

Budapest, 2010. március 11.

Dr. Molnár László elnök sk.