A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség közhasznúsági jelentése

Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség
2008. évi tevékenységéről

A 2008. évre tervezett feladatokat döntő többségükben elvégeztük. Az alapszabályban foglalt célokat a tárgyévben is teljesítettük. A gazdálkodás rendje a szabályoknak megfelelő volt. Az MFLSZ tagjainak száma 2008. december 31-én 61 volt: 42 fő természetes személy (ebből 4 fő nyugdíjas, 1 tiszteletbeli tag), 19 pedig intézményi tag. A tisztújítást megelőző tagrevízió során némileg átrendeződött a természetes személyek és az intézményi tagok aránya (2007-ben 45:19). Az elmúlt év végén dinamikus és eseményekben gazdag esztendőt zárhatott 15 éves fennállását ünneplő egyesületünk. Az egyéb sikerek ellenére pénzügyi várakozásaink sajnos nem teljesültek, aminek az eddig nem tapasztalt pályázati sikertelenség volt az oka. De az elmaradt tagdíjak befizetése, valamint az 1%-os adófelajánlások miatt veszteségeink jelentősen mérséklődtek.

Az egyesületi eseményekről – a titkár asszony fáradhatatlan munkájának eredményeként – a Hírlevélben, valamint a MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) tájékozódhatunk folyamatosan.
2008-ban több olyan eseményen is részt vettünk – egyes esetekben szervezőként is – amelyek az egész levéltáros szakma, sőt a szélesebb közönség érdeklődését is felkelthették. Ilyen volt 2008. május 17 – 18-án Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében a Múzeumok Majálisa rendezvény. Majd két héttel később a Ráday Könyvutca. Mindkét helyen a hazai levéltárügy egyenlő rangú részeként léphettünk az érdeklődők elé. Ezen alkalmakra külön szóróanyaggal, egyesületi póló készítésével készültünk. Munkánkat a társszervező MLE vezetése részéről is megnyilvánuló elismerés fogadta. A szakmai munka fontos részét képezték a különböző konferenciákon, történő részvételek. Számunkra az egyik legfontosabb a szokásos évi vándorgyűlés. Tavaly Észak-Partium (Máramarossziget, Szatmárnémeti) és Kárpátalja (Beregszász) felsőoktatási és egyéb magyar vonatkozású emlékhelyeit látogattuk meg, tanácskozásunk középpontjában pedig a debreceni felsőoktatás megismerése, az egyetemi levéltár szervezésének kérdése és lehetősége állt. (2008. június 1-3., A felsőoktatási levéltárak helye, szerepe és jelentősége) . Ugyancsak szakmai tanácskozással kötöttük össze a 2008. február 26-i budapesti évi rendes közgyűlésünket, ahol elfogadtuk a szakmai jövőképünkről készült dokumentum első változatát.
A Magyar Levéltárosok Egyesületének 2008. augusztus 26-28-i zalaegerszegi vándorgyűlésén a külön szervezett egyetemi levéltári szekcióban három témakörben 10 előadás hangzott el. A tavalyi szakmai napok sorából kiemelkedik az „Archivum Universitatis” nemzetközi konferencia. Az ELTE Levéltára félszázados fennállását 2008. szeptember 24-25-én nagyszabású tanácskozással ünnepelte, amelyen a közép-európai társintézmények képviselői is részt vettek. Szövetségünk számos tagja pedig előadást is tartott. A Pécsi Tudományegyetem Levéltára (nov.13.), valamint a Szegedi Tudományegyetem Levéltára (nov. 18.) az elmúlt év őszén is megrendezte – számos levéltáros és történész kolléga érdeklődésétől kísérve – immár szokásos levéltári napját. 2008. november 27-én a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete szervezésében 2 fő tartott előadást a Magyar Katolikus Püspöki Kar Irodaházában a hallgatói adatbázisok készítésének módszertanáról.

Egyesületünk munkája számos szállal kötődik az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának tevékenységéhez is. A 2008. április 8-án, november 6-án, valamint december 8-án megtartott üléseken számos tagunk vett részt, néhányan előadás tartásával járultak hozzá a tanácskozások sikeréhez.
Hasonlóan fontos, hogy az MFLSZ tagjai közül számosan érdeklődnek a 2008. október 20-án a Magyar Levéltárosok Egyesületén belül megalakult Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció munkája iránt.
Tagságunk közös projektjei között szükséges megemlíteni az 1956-os kötet elkészültét, amelyet jelentős érdeklődés és szakmai sajtóvisszhang mellett mutattunk be 2008. október 15-én az ELTE Egyetemi Könyvtár dísztermében.
A Levéltári Szemle 2008/2. számát nagyrészt a felsőoktatási levéltárügynek szentelték a szerkesztők, több tagtársunk írása mutatja be szakmánk e sajátos területét. A lapszám mellékleteként jelent meg – a Semmelweis Egyetem Levéltára anyagi támogatásának köszönhetően – az első ismert hazai felsőoktatási oklevél színes képe.
Tovább bővült a hazai felsőoktatási évfordulókat tartalmazó összeállítás, amely egyesületünk honlapján bárki számára hozzáférhető.
A hazai felsőoktatási oklevelek összegyűjtést célzó kutatás kis mértékben haladt előre, ami az anyagi források elapadásának tudható be.
A nemzetközi kapcsolatok alakulása egyaránt mutat intenzív és extenzív tendenciákat: a már említett romániai és ukrajnai vándorgyűlés, valamint a budapesti nemzetközi konferencia mellett szélesedtek és mélyültek a pozsonyi egyetemi levéltár munkatársaival kiépített kapcsolatok. 2008. április 3-4. között 3 fős delegációnk vette részt a Pozsony-Szenc-Nagyszombat útvonalat érintő úton, novemberben a Komensky Egyetem Levéltárában tettünk látogatást, a zalaegerszegi MLE vándorgyűlésen pedig a pozsonyi kollégák voltak jelen.
A társegyesületekkel kiváló szakmai kapcsolatot tartunk fenn: az MLE választmányába tanácskozási joggal kapott állandó meghívást az MFLSZ elnöke, az Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció vezetője szintén e testület tagja.
A MELTE máriapócsi, valamint az ÖLT gyulai vándorgyűlésein részt vett egyesületünk elnöke. A társegyesületek rendszeresen kapnak meghívást az MFLSZ rendezvényeire.

A felsorolt tényekből, eseményekből érzékelhető, hogy az MFLSZ pezsgő, színes programokat szervezni képes egyesületté nőtte ki magát fennállásának másfél évtizedes évfordulójára.

Budapest, 2009. március 19.

Zsidi Vilmos sk.

elnök