A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Közhasznúsági jelentése

Beszámoló jelentés az MFLSz 2002. évi működéséről

Szövetségünk egyesületi működési formában 2002-ben zárt először teljes naptári évet.

Megállapíthatjuk, hogy az előző esztendőben magunk elé tűzött terveket szinte teljes egészében sikerült megvalósítani.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség működése az alapszabálynak megfelelő volt. 2002-ben 1 közgyűlést és 4 elnökségi ülést tartottunk. A működést érintő alapvető változás a korábbiakhoz képest, hogy az egyesületi működési forma jogszabályi pénzügyi kötöttségeiből következő bonyolult ügymenet pénzügyi szakember szerződéses alkalmazását követelte meg 2002 őszétől.

Az MFLSz taglétszámának alakulása

A tárgyévben 1 új természetes személyt regisztráltunk tagnyilvántartásunkban, ugyanakkor halálozás miatt 1 fővel csökkent tagságunk létszáma. 2002. december 31-én szervezetünk 31 természetes személy, valamint 8 intézményi tagot számlált, a tagság létszáma (39) 8-cal több volt, mint egy évvel korábban. Ez az örvendetes létszámnövekedés azonban nem járt együtt a tagdíjfizetési fegyelem betartásával: tagjaink nem egészen kétharmada fizette meg az esedékes tagdíjat, ezért jelentős hátralék gyűlt össze.

A várakozásainkhoz képest jelentősen elmaradt azonban a levéltárak csatlakozása, pontosabban a korábban is tag intézmények tagsági viszonyának megújítása. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat minden érintetthez megküldtük, de csak elvétve érkezett (pozitív vagy negatív) reagálás. Így jelenleg csak a Budapesti Műszaki Főiskola, a Debreceni Tudományegyetem, az ELTE Levéltára, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára, a Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára és a Szent István Egyetem Levéltára(i) rendelkeznek érvényes tagsági jogviszonnyal. Fontosnak tarjuk, hogy az egyes intézmények ne csak magánszemélyek útján, hanem – akárcsak az átalakulás előtti időben – intézményként is képviseltessék magukat egyesületünkben, ezzel is jelezvén, hogy azonosulnak meghirdetett célkitűzéseinkkel, és komolyan veszik levéltáraikat.

Szakmai programok

Emlékezetes és szakmai szempontból is igen hasznos volt a május 21-24. között lebonyolított szlovéniai és horvátországi tanulmányút, amelynek során felkerestük a Ljubljanai Egyetem Levéltárát és Múzeumát, az egyetemi könyvtárat, valamint az állami levéltárat (Joze Ciperle professzor kalauzolásával). A horvátországi Fiumében pedig a Tartományi Levéltárral ismerkedhettünk meg. Vendéglátóinknak köszönhetően körképet kaphattunk a két szomszédos ország különböző közgyűjteményeinek helyzetéről. Adatokat gyűjthettünk magyar levéltári anyagokról.

A hazai felsőoktatási levéltárügy helyzetének alakulásról két budapesti rendezvényen kaphattunk áttekintést.

A 2002. március 7-én a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen megtartott közgyűlésen dr. Lakos János vezető szakfelügyelő, az egyetemi levéltárak illetékes szakfelügyelőinek részvételével tartott tájékoztatót a levéltári látogatások alkalmával tapasztaltakról, s felhívta a figyelmet a szükséges intézkedésekre.

2002. szeptember 20-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán került megrendezésre a szaklevéltárral még nem rendelkező felsőoktatási intézmények iratkezelésért felelős vezetői számára rendezett szakmai konferencia, amelyen előadást tartott, ill. részt vett dr. Szögi László a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, dr. Lakos János vezető szakfelügyelő, dr. Gecsényi Lajos a Magyar Országos Levéltár főigazgatója, valamint Molnár József a NKÖM Levéltári Osztályának főosztályvezető-helyettese. Az eszmecsere fontos eredménye a Főtitkári Konferencia elnökasszonyával történt kapcsolatfelvétel.

Érdekképviselet, együttműködés

A levéltári szakfelügyelet ellenőrzési szempontjainak megfelelően elkészítettük és az egyetemi levéltárakba szétküldtük a kutatótermi szabályzat, valamint a kapcsolódó levéltári kutatószolgálati dokumentumok mintáját, elősegítve ezzel a szabályzatalkotási folyamat egységesítését.

2002 novemberében dr. Szögi László elnökségi tag előadást tartott az egyetemi, főiskolai iratkezelés témakörében a győri főtitkári értekezleten.

A könyvtárosok szakmai szervezeteivel együtt elkészítettük és benyújtottuk a felsőoktatási törvény módosítását. Ebben megfogalmaztuk, hogy minden felsőoktatási intézmény köteles legyen levéltárat fenntartani, lehetőleg az adminisztratív vezetés felügyelete alatt.

Tárgyévben az MFLSz közreműködésével sikerült megnyugtatóan rendezni a Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltárának helyzetét. Lépéseket tettünk a Szent István Egyetem levéltárainak ügyében, de az időközben megindult dezintegrációs folyamat alighanem az egész problémát tárgytalanná teszi.

A Szövetség elnöke (valamint az elnökség egy tagja) részt vesz a NKÖM Levéltári Kollégium munkájában.

Nemzetközi kapcsolatok

A szakmai programok cím alatt leírtakon túl az elnökség több tagja részt vett a Magyar Levéltárosok Egyesülete szervezésében rendezett szlovákiai tanulmányútón, ahol mód nyílt a Szlovák Levéltáros Egyesülettel való kapcsolatfelvételre, illetve több szlovákiai levéltár, könyvtár (Vágsellye, Nagyszombat, Nyitra) megtekintésére.

Pályázati tevékenység

A szövetség folyamatos működését az infrastruktúrát biztosító Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem segítségével tudtuk fenntartani. Ami azonban nyílván csak átmeneti állapot lehet. A jövőben e költségek egyre nagyobb hányadát szeretnénk célirányos pályázatokból fedezni.

Kiadványok

2002-ben megjelentettük az egyetemi levéltárakat ismertető „Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002”c. füzetet, amelyből minden hazai levéltárba küldtünk példányt.

Budapest, 2003. február 17.

Zsidi Vilmos sk.

elnök

Jelen tervezetet az MFLSz 2003. február 6-án tartott elnökségi ülése jóváhagyta.